Питања и одговори

 1. Шта је заштита инвеститора?
   • Заштита инвеститора је систем заштите средстава физичких и правних лица која тргују финансијским инструментима на домаћем тржишту хартија од вредности.
   • Под средствима физичких и правних лица подразумевају се динарска новчана средства намењена трговању и финансијски инструменти.
 2. Ко спроводи заштиту инвеститора?
   Агенција за осигурање депозита надлежна је за успостављање, организовање и управљање Фондом за заштиту инвеститора.
 3. Ко су чланови Фонда?
   Чланство у Фонду обавезно је за следећа друштва са седиштем у Републици Србији:
   • инвестициона друштва (брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке) која су овлашћена да држе новчана средства клијената, односно када обављају инвестиционе и додатне услуге,
   • кредитне институције које обављају додатне услуге,
   • друштва за управљање која пружају услуге управљања портфолиом клијентима који нису инвестициони фондови и када су овлашћена да држе новчана средства и финансијске инструменте.
 4. Ко су осигурани клијенти?
   Осигураним клијентима сматрају се сва физичка и правна лица резиденти и нерезиденти a који нису професионални инвеститори, односно нису:
   • инвестициона друштва;
   • кредитне институције;
   • финансијске институције и остала лица из одредбе члана 172. став1. тач. 1) и 3) Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС“, бр. 31/11 и 112/15 );
   • друштва за осигурање;
   • институције колективног инвестирања;
   • друштва за управљање инвестиционим фондом, инвестициони фондови, друштва за управљање пензијским фондом и пензијски фонд;
   • наднационалне институције, влада и централна власт, као и покрајински, регионални и локални органи власти;
 5. До ког износа су осигурана потраживања клијената чланова Фонда?
   Средства клијената осигурана су до укупно осигураног износа од 20.000 евра у динарској противвредности по клијенту по члану Фонда.
 6. Шта представља укупно осигурани износ потраживања?
   Укупно осигурани износ потраживања представља збир потраживања насталих по основу динарских новчаних средстава намењених трговању и потраживања по основу финансијских инструмената.
 7. Када настаје осигурани случај?
   Осигурани случај настаје:
   • кад се над чланом Фонда отвори стечајни поступак;
   • кад Комисија за хартије од вредности утврди да члан Фонда није у могућности да испуни своје доспеле обавезе према клијентима, укључујући новчана средства која дугује клијентима и финансијске инструменте које држи за рачун клијената, а не постоје изгледи да ће се околности у догледно време значајно изменити.
 8. Како остварити право на исплату осигураног потраживања?
   Пријавом потраживања Агенцији за осигурање депозита. Образац пријаве потраживања доступан је на http://www.aod.rs/zi-pravni-okvir.html као и у просторијама Агенције за осигурање депозита.
   За новчана потраживања пријављују се само потраживања у динарима док се за финансијске инструменте пријављују сва потраживања без обзира на валуту.
   Обрачун вредности финансијских инструмената које клијент потражује врши се по основу тржишне вредности објављеној на затварању Београдске берзе на дан који претходи дану када је објављено решење суда о покретању стечајног поступка или решење Комисије за ХоВ о утврђивању осигурано случаја.
   Вредност финансијских инструмената чија је вредност исказана у страној валути прерачунава се у динарску противвредност по средњем курсу Народне банке Србије.
 9. Ко и како врши исплату осигураних потраживања?
   Агенција за осигурање депозита врши исплату осигураног износа потраживања посредством банке исплатиоца.
 10. Шта се дешава када клијент потражује средства у износу који је већи од осигураног износа потраживања?
   Ако клијент члана Фонда потражује износ који је већи од 20.000 евра у динарској противвредности, разлику до пуног износа потраживања потраживаће у стечајном или ликвидационом поступку.