Међународни пројекти
Пројекти Агенције

Пројекат: Пројекат јачања система осигурања депозита (Уговор о кредиту бр. 8340 YF)

 • Кредитор: Међународна банка за обнову и развој
 • Период спровођења: 26.11.2014 – 30.6.2016.
 • Износ: 145,3 милиона евра
 • Циљ: јачање финансијског и институционалног капацитета Агенције за осигурање депозита како би јој се омогућило да обавља послове у домену осигурања депозита и решавања проблематичних банака и да неометано врши своју функцију као један од стубова сигурносног система финансијског сектора
 • Намена: пројекат садржи две компоненте – Компоненту 1 чине средства кредита у износу од 144,23 милиона евра за јачање финансијског капацитета Агенције за осигурање депозита по испуњењу уговорених услова, док Компоненту 2 чини техничка помоћ од 706.750 евра за јачање институционалног капацитета учесника у пројекту.

Пројекат: Кредитна линија из предострожности за Агенцију за осигурање депозита и Програм изградње институционалних капацитета Агенције за осигурање депозита

 • Кредитор/ Донатор: Европска банка за обнову и развој
 • Период спровођења: 23.10.2014 – 31.12.2016.
 • Износ кредитне линије из предострожности: 200 милиона евра
  Износ донације за техничку помоћ: 480.000 евра
 • Циљ: Усклађивање пословања Агенције с најбољом међународном праксом и подршка реформи Агенције у циљу спровођења њеног основног мандата и, шире, јачању и очувању поверења јавности у банкарски сектор у Републици Србији.
 • Намена:
  Средства кредитне линије из предострожности биће употребљена у случају потребе за обезбеђивање допунских средстава за Фонд за осигурање депозита по наступању осигураног случаја;

Средства донације биће употребљена за унапређење корпоративног управљања, мандата и организационог реструктурирања, финансијске одрживости Агенције, праћења ризика у банкама и учешћа у реструктурирању банака, као и управљања имовином којом администрира Агенција.

Пројекат: Техничка помоћ Агенцији за осигурање депозита у реструктурирању и приватизацији банкарског сектора и сектора осигурања у Србији

 • Донатор: Швајцарска Конфедерација преко Државног сектератијата за економске односе (SECО).
 • Период спровођења: 1.10.2008. - 31.12.2012.
 • Износ: 2.74 милиона евра
 • Циљ: Наставак реформе финансијског система у Србији ради очувања и увећање вредности државног власништва у банкама, као и капитала у друштвеној својини у друштвима за осигурање путем иституционалне изградње, докапитализације и реструктурирања. Предвиђено је да се продаја државног капитала спроведе у каснијој фази, када тржишни услови буду повољни.
 • Намена: Средстава донације намењена су финансирању техничке помоћи тј. услуга страних и домаћих консултантских фирми и индивидуалних консултанатаза следеће активности Агенције:припрема и спровођење планова за институционалну изградњу, припрема за спајање, претприватизационо реструктурирање и докапитализација банака.

Пројекат: Припрема другог кредита за развој програмских политика у приватном и финансијском сектору(ТФ 056574)

 • Дoнатор: Међународно удружење за развој – (International Development Association - IDA)
 • Период спровођења: 11.05.2006. - 18.04.2008.
 • Износ: 200.000 долара
 • Циљ: Припрема другог Зајма за развој програмских политика у приватном и финансијском сектору која ће се спроводити кроз активности које обухватају припрему студија о изводљивости, детаљних пројеката, оцене окружења, социјалне, привредне и друге оцене, планова реализације ППФДПЛ 2, консултације са учесницима у процесу, обуке у земљи, радионице, пружање консултантских услуга (укључујући и ревизију Донације) и набавку опреме потребне за спровођење ових активности.
 • Намена: Средстава донације искоришћена су за финансирање техничке помоћи тј. услуга страних и домаћих консултантских фирми и индивидуалних консултанатаза реструктурирање осигуравајућих друштава.

Пројекат: Подршка пројекту реструктурирања и приватизације банака у Србији – Донатор: Краљевина Шведска (Swedish International Development Cooperation Agency – Sida)

 • Период спровођења: 5.05.2005. - 31.03.2008.
 • Износ: 1.46 евра
 • Циљ:Општи циљ је помоћ у изградњи модерног банкарског и финансијског сектора у Србији и јачање поверења у банкарски и финансијски сектор кроз унапређење услуга.Посебни циљ је припрема за приватизацију банака у власништву Републике Србије.
 • Намена: Средстава донације искоришћена су за финансирање техничке помоћи тј. услуга страних и домаћих индивидуалних консултанатаза припрему банака за приватизацију.

Пројекат: Припрема првог кредита за развој програмских политика у Србији (ТФ 54607)

 • Дoнатор: Међународно удружење за развој – (International Development Association - IDA)
 • Период спровођења: 13.04.2005. – 15.11.2005.
 • Износ: 365.000 долара
 • Циљ: Припрема првог Зајма за развој програмских политика у Србији која ће се спроводити кроз активности које обухватају припрему студија о изводљивости, детаљних пројеката, оцене окружења, социјалне, привредне и друге оцене, планова реализације ПДПЛ 1, консултације са учесницима у процесу, обуке у земљи, радионице, пружање консултантских услуга (укључујући и ревизију Донације) и набавку опреме потребне за спровођење ових активности.
 • Намена: Средстава донације искоришћена су за финансирање техничке помоћи тј. услуга страних и домаћих консултантских фирми и индивидуалних консултанатаза реструктурирање осигуравајућих друштава.

Пројекат: Подршка банкарском сектору у Србији

 • Донатор: Велика Британија (Department for International Development - DFID)
 • Период спровођења: 20.09.2004. – 31.06.2007.
 • Износ: 662.000 фунти
 • Циљ: Јачање финансијског сектора и поновно успостављање основних функција банкарског система у Републици Србији.
 • Намена:Средстава донације искоришћена су за финансирање техничке помоћи тј. услуга страних и домаћих индивидуалних консултанатаи обезбеђење потребне рачунарске опреме за њихов рад за следеће активности Агенције:приватизација банака, осигурање депозита, приватизација и ликвидација осигуравајућих друштава.

Пројекат: Техничка помоћи за приватизацију и реструктурирање банака и предузећа
Web stranica

 • Кредитор: Међународно удружење за развој – (International Development Association - IDA)
 • Период спровођења: 17.04.2003.-30.04.2007.
 • Износ: 2 милиона долара
 • Циљ: Помоћ Републици Србији како би се олакшао привредни раст приватног сектора путем реструктурирања и приватизације и ако је потребно, поступка стечаја, као и подршка ралзацији стратегије рстуктурирања банкарског система у циљу стварања функционалнијег финансијског сектора.
 • Намена: Средстава кредита намењена су финансирању техничке помоћи тј. услуга страних и домаћих консултантских фирми и индивидуалних консултанатаза следеће активности Агенције:припрема за приватизацију и приватизација банака, приватизација и ликвидација осигуравајућих друштава.

Пројекат: Припрема за други кредит за структурно прилагођавање приватног и финансијског сектора(ТФ 51355)

 • Донатор: Јапан преко Међународног удружења за развој (International Development Association – IDA)
 • Период спровођења: 24.09.2002. – 10.06.2003.
 • Износ: 408.000 долара
 • Циљ: Припрема другог кредита за стуктурно прилагођавање приватног и финансијског сектора
 • Намена: Средстава донације намењена су финансирању техничке помоћи тј. услуга страних и домаћих консултантских фирми и индивидуалних консултанатаза припрему банака за приватизацију.

Пројекат: Припрема кредитa за структурно прилагођавање приватног и финансијског сектора(ТФ 26817)

 • Донатор: Јапан преко Међународног удружења за развој (International Development Association – IDA)
 • Период спровођења: 18.10.2001. – 21.08.2002.
 • Износ: 234.000 долара
 • Циљ: Припрема кредита за стуктурно прилагођавање приватног и финансијског сектора
 • Намена: Средстава донације намењена су финансирању техничке помоћи тј. услуга страних и домаћих консултантских фирми и индивидуалних консултанатаза следеће активности Агенције:санација, припрема за приватизацију, ликвидација и стечај банака.

Пројекат: Техничка помоћ за развој финансијског сектора(ТФ 29799)
Web stranica

 • Донатор:Међународна банка за обнову и развој и Међународног удружења за развој (International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and International Development Association – IDA)
 • Период спровођења: 23.08.2001 - 31.12.2004.
 • Износ: 6 милиона долара
 • Циљ: Јачањефинансијског сектора и поновно успостављање основних функција банкарског сектора у Републици Србији.
 • Намена: Средстава донације намењена су финансирању техничке помоћи тј. услуга страних и домаћих консултантских фирми и индивидуалних консултанатаза следеће активности Агенције:санација, припрема за приватизацију и приватизација, ликвидација и стечај банака.