Наплата потраживања

У оквиру спровођења стечајних/ликвидационих поступака спроводе се и поступци наплате потраживања банака у стечају/ликвидацији од њених дужника, а у циљу увећања стечајне/ликвидационе масе. Агенција је извршила утврђивање износа потраживања банака по свим основама. У циљу консолидације вођења поступка и бољег управљања, формирана је јединствена база података, и извршен је пренос података о потраживањима банака у стечају/ликвидацији, као и о потраживањима Републике Србије по основу преузетих иностраних кредита, односно зајмова и преузете лоше активе банака у већинском власништву Републике Србије.