Наплата потраживања
Наплата потраживања банака у стечају

Законoм о приватизацији је установљена обавеза свих државних поверилаца, у које се убрајају и банке у стечају које су под управом Агенције, да изврше пријављивање потраживања према привредном друштву у поступку реструктурирања, тендерске и аукцијске приватизације, са стањем на дан 31.12.2004. године. Државни повериоци су у обавези да изврше отпуст дуга у процесу приватизације наведних привредних друштава, а наплата ових потраживања врши се из прихода од приватизације реализацијом Уговора о намирењу.

Највећи део наплате потраживања односи на наплату у поступцима стечајева банака који се воде по Закону о санацији, стечају и ликвидацији банака а пре свега на стечај тзв. четири велике банке (Београдска банка а.д. Београд у стечају, Југобанка а.д. Београд у стечају, Беобанка а.д. Београд у стечају и Инвестбанка а.д. Београд у стечају).