Наплата потраживања
Наплата у име и за рачун Републике Србије

Регулисање дуга у земљи, насталог преко банака у стечају, започето је 2005. године, ступањем на снагу Закона о регулисању односа Републике Србије и банака у стечају по основу преузетих иностраних кредита, односно зајмова.

Сагласно наведеном Закону, крајњи дужници – правна лица, односно њихови правни следбеници са седиштем на територији Републике Србије, ослобађају се обавеза према банкама у стечају односно ликвидацији и ступају у обавезу према Републици Србији, у погледу обавеза по којима је банка у стечају, односно ликвидацији дужник, односно оригинални дужник или гарант. Поменутим потраживањима у име и за рачун Републике Србије, управља Агенција за осигурање депозита.

Законoм о приватизацији је установљена обавеза свих државних поверилаца, да изврше пријављивање потраживања према привредном друштву у поступку реструктурирања, тендерске и аукцијске приватизације, са стањем на дан 31.12.2004. године. Државни повериоци су у обавези да изврше отпуст дуга у процесу приватизације наведних привредних друштава, а наплата ових потраживања врши се из прихода од приватизације реализацијом Уговора о намирењу.

Статус државног повериоца има и Агенција за осигурање депозита, када у име и за рачун Републике Србије, управља њеним потраживањима по основу преузетих обавеза.

Крајем децембра 2005. године Влада Републике Србије је донела Закључак којим се прихвата Информација о потраживањима Републике Србије од дужника која су у надлежности Агенције за осигурање депозита, са предлогом начина регулисања односа.

С обзиром на то да је поступање Агенције (у име и за рачун Републике Србије) у процесима наплате потраживања од дужника у реструктурирању, приватизацији или стечају регулисано законским одредбама, овим Закључком је регулисан однос Агенције према: а) јавним предузећима и б) предузећима приватизованим по ранијим прописима. Закључком је дата могућност да се наплата потраживања Републике Србије од предузећа која су од интереса за Републику Србију може вршити и конверзијом укупног потраживања у капитал тих дужника, с тим што ће Влада доносити појединачне одлуке о конверзији. Агенција за осигурање депозита је наведеним Закључком овлашћена да у име и за рачун Републике Србије регулише ова потраживања од јавних предузећа и предузећа приватизованих по раније важећим прописима о приватизацији.

Закључком Владе 01.07.2004. године, Агенција је овлашћена да у име и за рачун Републике Србије, изврши куповину у потпуности резервисаних потраживања од банака код којих је покренут поступак продаје акција у државном власништву и да предузме све потребне радње за наплату истих (corve-out).

У 2009.години није било заинтересованих инвеститора за куповину капитала субјеката приватизације – великих система, који имају специфичан производни програм, као и наслеђене системске проблеме у пословању, губитком тржишта постали су неликвидни и презадужени. Република Србија је потраживања од тих предузећа регулисала конверзијом у капитал.