О нама
Органи Агенције

Законом о Агенцији за осигурање депозита прописано је да су органи Агенције Управни одбор и директор Агенције, односно Одбор директора. Управни одбор Агенције има пет чланова, од којих су три независна члана. Једног члана, на предлог министарства надлежног за послове финансија, именује и разрешава Влада. Једног члана именује и разрешава Народна банка Србије. Независне чланове Управног одбора именује Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија, уз претходно прибављену сагласност Народне банке Србије. Управни одбор већином гласова укупног броја чланова бира за председника једног од независних чланова. Управни одбор Агенције чине:

  • др Милош Јанковић, дипл. економиста, независан члан, именован Решењем Владе 24 бр. 119-5076/2015-1 од 11.5.2015. године, на период од три године;
  • Милан Ђукић, дипл. правник, адвокат, независан члан, именован Решењем Владе 24 бр. 119-5076/2015-1 од 11.5.2015. године, на период од три године;
  • проф. др Хасан Ханић, декан Београдске банкарске академије, независан члан, именован Решењем Владе 24 Број: 119-3869/2017 од 4.5.2017. године, на период до 11.5.2018. године;
  • мр Жељко Јовић, генерални директор Сектора за контролу пословања банака у Управи за надзор над финансијским институцијама у Народној банци Србије, именован Решењем гувернера Народне банке Србије Г.бр. 2915 од 11.5.2015. године, на период од четири године;
  • Јелена Стојовић, државни секретар у Министарству финансија, именована Решењем Владе 24 бр. 119-12863/2017 од 25.12.2017. године, на период до 11.5.2019. године.

За председника Управног одбора изабран је др Милош Јанковић.

Статутom Агенције прописано је да Одбор директора Агенције чине три директора. Након спроведеног јавног конкурса, Управни одбор је дана 14.7.2016. године донео Одлуку о именовању председника и чланова Одбора директора Агенције за осигурање депозита. Одбор директора Агенције чине:

  • Срђан Михајловић, председник
  • Владимир Медан, члан
  • Лидија Перовић, члан