О нама
Органи Агенције

Законом о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС", број 14/15), који је у примени од 1.4.2015. године, прописано је да су органи Агенције Управни одбор и директор Агенције, односно Одбор директора. Управни одбор Агенције има пет чланова, од којих су три независна члана. Једног члана, на предлог министарства надлежног за послове финансија, именује и разрешава Влада. Једног члана именује и разрешава Народна банка Србије. Независне чланове Управног одбора именује Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија, уз претходно прибављену сагласност Народне банке Србије. Управни одбор већином гласова укупног броја чланова бира за председника једног од независних чланова. Управни одбор Агенције чине:

  • мр Милош Јанковић, дипл. економиста из Београда, независан члан, именован Решењем Владе 24 бр. 119-5076/2015-1 од 11.5.2015. године, на период од три године;
  • Милан Ђукић, дипл. правник, адвокат из Новог Сада, независан члан, именован Решењем Владе 24 бр. 119-5076/2015-1 од 11.5.2015. године, на период од три године;
  • проф. др Хасан Ханић, декан Београдске банкарске академије, вршилац дужности независног члана члана, именован Решењем Владе 24 Број: 119-6281/2016 од 7.7.2016. године, на период до 11.5.2017. године;
  • мр Жељко Јовић, генерални директор Сектора за контролу пословања банака у Управи за надзор над финансијским институцијама у Народној банци Србије, именован Решењем гувернера Народне банке Србије Г.бр. 2915 од 11.5.2015. године, на период од четири године;
  • Андријана Ћурчић, дипл. правник, именована Решењем Владе 24 бр. 119-6599/2015 од 18.06.2015. године, на период од четири године.

За председника Управног одбора изабран је мр Милош Јанковић.

Изменама и допунама Статута Агенције које су објављене у „Службеном гласнику РС" број 49/16 од 31.5.2016. године, прописано је да Одбор директора Агенције чине три директора. Након спроведеног јавног конкурса Управни одбор је дана 14.7.2016. године донео Одлуку о именовању председника и чланова Одбора директора Агенције за осигурање депозита. Одбор директора Агенције чине:

  • Срђан Михајловић, председник
  • Владимир Медан, члан
  • Лидија Перовић, члан