О нама
Управни одбор

Управни одбор Агенције за осигурање депозита има пет чланова, од којих су три независна. Једног члана, на предлог министарства надлежног за послове финансија, именује и разрешава Влада. Једног члана именује и разрешава Народна банка Србије. Независне чланове Управног одбора именује Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија, уз претходно прибављену сагласност Народне банке Србије. Управни одбор већином гласова укупног броја чланова бира за председника једног од независних чланова. Управни одбор Агенције чине:

  • Проф. др Хасан Ханић, декан Београдске банкарске академије, независан члан, председник Управног одбора;
  • Радомир Костадиновић, дипломирани економиста, независан члан;
  • Дарко Стаменковић, именован решењем гувернера Народне банке Србије;
  • Филип Јевтић Тодосијевић, дипломирани правник, именован решењем Владе на предлог Министарства финансија.