О нама
Органи Агенције

Законом о Агенцији за осигурање депозита прописано је да су органи Агенције Управни одбор и директор Агенције, односно Одбор директора. Управни одбор Агенције има пет чланова, од којих су три независна члана. Једног члана, на предлог министарства надлежног за послове финансија, именује и разрешава Влада. Једног члана именује и разрешава Народна банка Србије. Независне чланове Управног одбора именује Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија, уз претходно прибављену сагласност Народне банке Србије. Управни одбор већином гласова укупног броја чланова бира за председника једног од независних чланова. Управни одбор Агенције чине:

  • др Милош Јанковић, доктор економских наука, независан члан, именован Решењем Владе 24 бр. 119-3751/2018 до 11.5.2019. године;
  • Милан Ђукић, дипл. правник, адвокат, независан члан, именован Решењем Владе 24 бр. 119-3751/2018 до 11.5.2019. године;
  • Радомир Костадиновић, дипломирани економиста, независан члан, именован Решењем Владе 24 бр. 119-4451/2018 од 17.5.2017. године, на период до 11.5.2022. године;
  • Дарко Стаменковић, именован Решењем гувернера Народне банке Србије Г.бр.2252 до 11.5.2019. године;
  • Др Зоран Шкобић, директор Сектора едукације и међународне сарадње у Савезу рачуновођа и ревизора Србије, именован Решењем Владе 24 бр. 119-3759/2018 до 11.5.2019. године

За председника Управног одбора изабран је др Милош Јанковић.

Статутom Агенције прописано је да Одбор директора Агенције чине три директора. Одбор директора Агенције чине:

  • Владимир Шарић, председник
  • Небојша Анђелковић, члан
  • Милош Лазаревић, в.д. члана