О нама

Агенција за осигурање депозита основана је Законом о Агенцији за осигурање депозита дана 25.7.2005. године и одређена за универзалног правног сукцесора претходне Агенције за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака.

Послови које Агенција за осигурање депозита обавља на основу закона су:

  • обавезно осигурање депозита и исплата осигураних износа, у складу са законом којим се уређује осигурање депозита;
  • управљање имовином пренетом у поступку реструктурирања банака и други послови у вези с поступком реструктурирања банака, у складу са законом којим се уређују банке;
  • функција стечајног или ликвидационог управника у банкама, друштвима за осигурање и даваоцима лизинга, у складу са законом којим се уређују стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање и законом којим се уређује финансијски лизинг;
  • организовање Фонда за заштиту инвеститора, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала;
  • реализација поступака продаје акција банака, чији је акционар Република Србија, започетих до 12.2.2015. године, у складу са законом и инструкцијама министарства надлежног за послове финансија;
  • реализација поступака продаје друштвеног капитала у друштвима за осигурање, у складу са законом којим се регулише осигурање;
  • реализација поступака наплате потраживања преузетих у име и за рачун Републике Србије, укључујући и Аутономну Покрајину Војводину, започетих до 12.2.2015. године.

Седиште Агенције је у Београду, у улици Кнез Михаилова 2. Телефон: 011 2075 100.