Осигурање депозита
За банке

 

Све банке које имају дозволу Народне Банке Србије обавезне су да осигурају депозите физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица, као и да плаћају премију осигурања.
Банка је дужна да плаћа премију од дана уписа у Регистар привредних субјеката до дана доношења решења Народне банке Србије о одузимању дозволе за рад тој банци.

Врсте премије осигурања депозита:

 • почетна – 0,3% новчаног дела минималног оснивачког капитала банке
 • редовна – квартално до 0,2% од укупно осигураних депозита банке и
 • ванредна – највише 0,4% од укупно осигураних депозита банке у току једне године

Почетну премију Банка је дужна да плати у року од 45 дана од дана уписа у Регистар привредних субјеката, и она износи 0,3% новчаног дела минималног оснивачког капитала банке.
Банка је дужна да Агенцији доставља извештаје о укупним и осигураним депозитима, као и друге извештаје и податке на начин и у роковима које пропише Агенција.
Имајући у виду нове законске одредбе, Агенција је прописала нове обрасце и упутства Извештаја које су банке у обавези да достављају, почев од извештаја за април месец 2015.године:

 • АГОД 05  -  Извештај о укупним и осигураним депозитима и рангу депозита;
 • АГОД 04  -  Извештај о стању депозита по рочности и просечној каматној стопи;
 • АГОД 01   - Извештај о стању депозита великих правних лица.

Банка је дужна да Агенцији достави месечне извештаје за претходни месец до 14-тог у наредном месецу ( Извештај АГОД 05) односно до 20-ог  у наредном месецу ( Извештај АГОД 04 и Извештај АГОД 01). Уколико 14-ти тј. 20-ти у месецу пада на дан празника, у суботу или у недељу, рок за достављање извештаја се помера на први наредни радни дан.
АГОД 02 – Извештај о рангу депозита се више не доставља, већ су подаци о осигураном износу (до 50.000 евра) и депозита изнад 50.000 евра обухваћени у оквиру Извештаја АГОД 05. Будући да се према новом закону исплата осигураних износа врши према бруто принципу и да доспеле обавезе нису укључене у обрачун осигураног износа, подаци о доспелим обавезама се више не достављају и износ у одређеном рангу значи износ депозита по депоненту  који се покрива у оквиру тог ранга осигураног износа депозита.
У АГОД обрасце се уносе стања на последњи календарски дан у месецу (у динарима)  за који се Извештај саставља и доставља Агенцији, а утврђују се на бази књиговодствених стања датих у месечном извештају сагласно важећем акту Народне банке Србије којим се прописује обавеза банака о начину прикупљања, обраде и достављања података о стању и структури пласмана, потраживања и обавеза банака (сада образац ССКР).

Извештај о укупним и осигураним депозитима - Образац АГОД 05

Извештај о стању укупних и осигураних депозита (образац АГОД 05) јединствен је за све банке које имају дозволу за рад издату од НБС, и он се састоји из 5 посебних делова:
          1) Извештај о стању укупних и осигураних депозита за месец.......20.. године
          (Физичка лица) –Образац АГОД 05 ФЛ;
          2) Извештај о стању укупних и осигураних депозита за месец.......20.. године
          (Предузетници) –Образац АГОД 05 ПР;
          3) Извештај о стању укупних и осигураних депозита за месец.......20.. године
          (Микро правна лица) –Образац АГОД 05 МЦ;
           4) Извештај о стању укупних и осигураних депозита за месец.......20.. године
          (Мала правна лица) –Образац АГОД 05 МП;
          5) Извештај о стању укупних и осигураних депозита за месец.......20.. године
          (Средња правна лица) –Образац АГОД 05 СП.

Извештај о стању депозита по рочности и просечној каматној стопи - Образац АГОД 04

У извештају АГОД 04 исказују се подаци о укупним депозитима у банци и њиховоj просечној каматној стопи, као и просечној рочности за следеће категорије депонената:

 • Физичка лица ФЛ
 • Предузетнике ПР
 • Микро правна лица МЦ
 • Мала правна лица МП
 • Средња правна лица СП
 • Велика правна лица ВЛ
 • Остали депоненти ОС (где се обухватају преостали депоненти у банци)

Извештај о стању депозита великих правних лица - Образац АГОД 01

Извештај АГОД01  садржи 6 посебних категорија Извештаја о висини депозита великих правних лица:

 • Банака и других финансијских организација, АГОД 01 БА;
 • Друштава за осигурање, АГОД 01 ОС;
 • Давалаца финансијског лизинга, АГОД 01 ЛЗ;
 • Добровољних пензијских фондова, АГОД 01 ДП;
 • Друштава за управљање добровољним пензијским фондовима, инвестиционих, фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима, берзе и брокерско – дилерских друштава, АГОД 01 УФ;
 • Осталих великих правних лица, АГОД 01 ОЛ.

Упутства за израду извештаја можете преузети овде.