Продаја капитала

Чланом 27. Закона о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС“, број 14/15) прописано је да Агенција обавља послове реализације поступака продаје акција банака, чији је акционар Република Србија, који су започети до дана ступања на снагу овог закона, у складу са законом и инструкцијама министарства надлежног за послове финансија.

Ове надлежности су прецизније уређене Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и Законом о преузимању акционарских друштава, као и Уредбом о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије или у власништву банака у стечају и ликвидацији у којима функцију стечајног и ликвидационог управника врши Агенција за осигурање депозита.

Пословање и поступак приватизације друштава за осигурање уређен је Законом о осигурању и Уредбом о поступку продаје капитала друштава за осигурање јавним тендером су утврђени носиоци активности и рокови у поступку спровођења тендера.

Одредбама овог закона утврђено је да Министарство финансија покреће поступак приватизације друштава за осигурање која послују друштвеним и државним капиталом и врши надзор над спровођењем тог поступка, а Агенција за осигурање депозита организује и спроводи поступак приватизације друштвеног капитала у друштвима за осигурање.

Такође, Законом о осигурању утврђено је да се на поступак приватизације капитала у друштвима за осигурање, ако овим законом није другачије одређено, примењују одредбе закона којим се уређује приватизација друштвеног и државног капитала у предузећима и другим правним лицима.


-->