Продаја капитала

Законом о Агенцији за осигурање депозита , који се примењује од 1.4.2015. године, део послова из надлежности Агенције који се односи на управљање банкама чији је акционар Република Србија, продају акција банака у власништву Републике Србије, као и продају државног капитала у друштвима за осигурање пренет је на министарство надлежно за послове финансија.

У складу са чланом 27. Закона о Агенцији за осигурање депозита, Агенција наставља да обавља следеће активности до њиховог преузимања од стране Министарства финансија:
- реализацију поступака продаје акција банака чији је акционар Република Србија, започетих до 12.2.2015. године, у складу са законом и инструкцијама министарства надлежног за послове финансија, уз накнаду у износу до 0,1% постигнуте продајне цене акција, о чему одлуку доноси Влада;
- реализацију поступка продаје друштвеног капитала у друштвима за осигурање у складу са законом којим се регулише осигурање.

Имајући у виду да је у мају 2017. године ступила на снагу Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије, те да је престала да важи Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије или у власништву банака у стечају и ликвидацији у којима функцију стечајног и ликвидационог управника врши Агенција за осигурање депозита, Министарство финансија преузело је од Агенције надлежност за организацију и спровођење поступака продаје акција банака у власништву Републике Србије.

Пословање и поступак приватизације друштава за осигурање уређен је Законом о осигурању. Уредбом о поступку продаје капитала друштава за осигурање јавним тендером утврђени су носиоци активности и рокови у поступку спровођења тендера.

Одредбама Закона о осигурању утврђено је да Министарство финансија покреће поступак приватизације друштава за осигурање која послују друштвеним и државним капиталом и врши надзор над спровођењем тог поступка, а Агенција за осигурање депозита организује и спроводи поступак приватизације друштвеног капитала у друштвима за осигурање.

Такође, Законом о осигурању утврђено је да се на поступак приватизације капитала у друштвима за осигурање, ако тим законом није другачије одређено, примењују одредбе закона којим се уређује приватизација друштвеног и државног капитала у предузећима и другим правним лицима.