Стечај и ликвидација
Окончани стечајни и ликвидациони поступци

Окончани стечајни и ликвидациони поступци

Банке

 1. Комбанка а.д. Београд, у стечају
 2. Монтекс банка а.д. Београд, у стечају
 3. АИК банка а.д. Сента, у стечају
 4. YU EKI банка а.д. Београд, у стечају
 5. Српска комерцијална банка а.д. Ниш, у стечају
 6. Голд Интернационал банка а.д. Београд, у стечају
 7. Ваљевска банка а.д. Ваљево, у стечају
 8. Контрол банка а.д. Београд, у стечају
 9. BC BANK CREDIT a.d. Београд, у стечају
 10. Шабачка банка а.д. Шабац, у стечају
 11. Стечајна маса ББ Славија банке а.д. Београд

Друштва за осигурање

 1. Плава тачка-СЛО а.д.о.Београд, у ликвидацији
 2. Агроосигурање а.д.о. Београд, у ликвидацији
 3. Аутонена а.д.о. Београд, у ликвидацији
 4. Космет а.д.о. Београд, у стечају
 5. Осигурање Плус а.д.о. Београд, у ликвидацији
 6. Динара осигурање а.д.о. Београд, у стечају
 7. Екос осигурање а.д. Београд, у стечају

Остале финансијске организације

 1. Земљорадничка штедно кредитна задруга АГРО КАСА а.д. Београд ,у ликвидацији
 2. Штедно-кредитна организација "Денариус" а.д. Београд, у стечају
 3. Штедно-кредитна организација "АИК ВРАЊЕ" а.д. Врање, у ликвидацији
 4. Штедно-кредитна задруга самосталних привредника Србије а.д. Београд, у стечају

Поступци који се настављају над делом стечајне/ликвидационе масе

Банке

 1. МБ банка а.д. Ниш, у ликвидацији
 2. Привредна банка а.д. Нови Сад, у стечају

Друштва за осигурање

 1. Плава тачка а.д.о. Београд, у ликвидацији
 2. Либертас а.д.о. Београд, у ликвидацији
 3. Топ ган а.д.о. Чачак, у ликвидацији

Окончани стечајни и ликвидациони поступци

Банке

 1. Комбанка а.д. Београд, у стечају

  Решењем Трговинског суда у Београду V-Ст-57/2007 од 19.06.2007. године отворен је поступак стечаја над банком. За стечајног управника одређена је Агенција за осигурање депозита. Напомињемо да је банка била у поступку ликвидације од 19.07.1996. године.

  Дана 31.03.2008. године стечајно веће донело је решење о одређивању главне деобе које је постало правоснажно 09.04.2008. године и закључно са 24.04.2008. године извршена је исплата повериоцима у проценту намирења од 9,01%

  Решењем Трговинског суда у Београду од 28.05.2008. године закључен је поступак стечаја над Комбанком .Поменуто решење постало је правоснажно 02.07.2008. године.

 2. Монтекс банка а.д. Београд, у стечају

  Решењем Трговинског суда у Београду V-Ст-63/2007 од 05.07.2007. године отворен је поступак стечаја над банком. За стечајног управника одређена је Агенција за осигурање депозита. Напомињемо да је банка била у поступку ликвидације од 04.11.1998. године.

  Након сачињавања почетног стечајног биланса, констатовано је да је једина имовина стечајног дужника непокретност у Републици Црној Гори и да је иста под спором, чији је исход неизвестан. Све пријаве потраживања су испитане. Утврђене обавезе банке износе преко 500 милиона динара.

  Поднет је предлог Трговинском суду у Београду за окончање стечајног поступка. Дана 01.04.2009. године донето је Решење којим се закључује поступак стечаја над банком. Поменуто решење постало је правоснажно 01.06.2009. године.

 3. AИК банка а.д. Сента, у стечају

  Решењем Трговинског суда у Суботици Ст-2/2008 од 09.01.2008. године отворен је поступак стечаја над банком. За стечајног управника одређена је Агенција за осигурање депозита. Банка је била у поступку ликвидације од 03.11.2000. године.

  У току ликвидационог поступка испитана су сва потраживања поверилаца, извршено је уновчење имовине дужника, као и намирење разлучних поверилаца.

  Решењем о главној деоби од 09.06.2008. године, намирени су повериоци III исплатног реда у износу од 15,22% односно преко 17 милиона динара. Истим Решењем је констатовано да не постоје повериоци I и II исплатног реда. На повериоце III исплатног реда извршен је и пренос наплате потраживања по основу депозита код Агенције Југобанке New York, сразмерно утврђеним потраживањима. Укупно утврђена потраживања поверилаца износе преко 150 милиона динара.

  Имајући у виду да је накнадно остварена наплата од дужника, стечајни управник је поднео предлог за накнадну деобу стечајне масе која је распоређена и исплаћена повериоцима у проценту од по 1,58% на основу допунског решња од 03.09.2009. године којим је и стечајни поступак над банком коначно закључен.

 4. "YU EKI BANKA" а.д. Београд, у стечају

  Решењем Трговинског суда у Београду V-Ст-2/09 од 12.01.2009. године, покренут је поступак стечаја над" YU EKI BANKA " а.д, Београд. Покретању стечајног поступка над дужником претходио је ликвидациони поступак који је трајао од 03.10.2001. године. Напомињемо да је поступак ликвидације вођен под ингеренцијом Трговинског суда у Београду скоро 9 година. За овај временски период потрошена су сва средства банке.

  Након обрађених и испитаних пријава потраживања, евидентирана су укупна потраживања од поверилаца у износу од око 100 милиона динара. С обзиром да банка није располагала новчаним средствима, нити имовином веће вредности, предложено је окончање стечајног поступка и пренос постојеће имовине (12 комплета кованог новца) и потраживања у парницама где је банка активно легитимисана.

  Дана 08.12.2009 године донето је Решење V-Ст-2/09 о закључењу стечајног поступка над дужником.

 5. Српска комерцијална банка а.д. Ниш, у стечају

  Решењем Трговинског суда у Нишу од 12.04.2002. године отворен је поступак ликвидације над Српском комерцијалном банком ад Ниш, a Решењем Трговинског суда у Нишу од 24.11.2004. на предлог Агенције као ликвидационог управника отворен је поступак стечаја.

  Током 2007. године извршена је главна деоба Српске комерцијалне банке а.д. Ниш,у стечају,којом су исплаћени сви повериоци банке у 100% износу. Агенција је крајем 2008. године предложила пренос целокупног вишка стечајне масе бившим акционарима у износу од 100 милиона динара. Истовремено, у складу са позитивним прописима, Агенција је предложила стечајном већу Трговинског суда у Нишу награду за успешно вођење и окончање стечајног поступка, које је резултирало вишком стечајне масе.

  Међутим, Трговински суд у Нишу, мимо уобичајене праксе, доноси Решење којим налаже Агенцији да и даље води поступак за рачун бивших акционара, без награде за рад и без накнаде трошкова. На рачуну ове Банке остала су средства у износу од 11,6 милиона динара, од којих 8,1 милиона динара припада бившим акционарима - правним лицима, који су у међувремену ликвидирани односно брисани из регистра, а за које нема доказа о правном следбеништву.

  Агенција је уложила жалбу, али Виши Трговински суд потврђује првостепено Решење. Дана 07.12. 2009. године, Трговински суд у Нишу доноси Решење о окончању поступка, којим налаже Агенцији да изврши пренос преосталих средстава у износу од 8,1 милиона динара у судски депозит, а да преостали износ од 3,5 милиона динара пренесе свим бившим акционарима, сразмерно уделима. Награда Агенцији као стечајном управнику није одобрена. На наведено Решење Агенција није уложила жалбу те се очекује правоснажност истог.

 6. Голд Интернационал банка а.д. Београд, у стечају

  Решењем Трговинског суда у Београду V-Ст-92/08 од 09.10.2008. године, покренут је поступак стечаја над Голд интеранационал банком а.д. Београд. Покретању стечајног поступка над дужником претходио је ликвидациони поступак који је трајао од 12.10.1998. године, и чији је поступак ликвидације спроводио Трговински суд у Београду.

  По Решењу о главној деоби исплаћена су 2 повериоца у 100% износу пријављеног потраживања што износи 175.57125 динара, 28 поверилаца је исплаћено у висини од 24% од пријављеног износа што износи укупно 5.397.327,82 динара.

  На депозит Привредног суда у Београду пренет је износ од 279.114,35 динара на име неисплаћених потрживања 15 поверилаца у износу од 2,40 % од пријављеног потраживања.

  Решењем Привредног суда у Београду од 22.03.2013. године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником Голд Интернационал банком а.д. Београд у стечају, а исправком наведеног Решења од 24.05.2013. године настављен је поступак стечаја над стечајном масом Голд Интернационал банке а.д. Београд у износу од 815.174,14 динара.

 7. Ваљевска банка

  Решењем Привредног суда у Ваљеву Ст.бр. 589/04 од 24.11.2004. године отворен је поступак стечаја над Београдском банком „Ваљевском банком“ а.д. у ликвидацији, Ваљево. Стечајни поступак спроводио се по Закону о санацији, стечају и ликвидацији банака и Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији.

  У току поступка стечаја, у прописаном року поднето је 827 пријава потраживања. Кроз 3 главне деобе у 2005, 2007. и 2008. години измирени су повериоци првог исплатног реда у износу од 100% утврђених потраживања, односно у укупном износу од око 230 милиона динара. Повериоци другог исплатног реда намирени су са 12,6% признатих потраживања главнице с обрачунатом каматом на дан 15.9.2013. године.

  Поступак стечаја закључен је Решењем Привредног суда у Ваљеву Ст.бр. 15/10 од 31.1.0.2014. године.

 8. Контрол банка

  Стечајни поступак над Цонтролбанком отворен је 30.1.2007. године Решењем Привредног суда у Београду В Ст. 11/07. Истим решењем обустављен је поступак ликвидације над банком, који је отворен 18.6.2001. године.

  Решењем Привредног суда у Београду од 17.10.2014. године закључен је стечајни поступак над стечајним дужником Цонтролбанк а.д. у стечају из Београда. Истим Решењем настављен је стечајни поступак над стечајном масом банке, коју чине издвојена средства по једној парници, средства за трошкове стечајног поступка, обавезе стечајне масе за период до закључења, односно након закључења стечаја и средства за обавезе за порез на добит предузећа до израде завршног рачуна за 2014. годину.

  У току стечајног поступка над Цонтролбанком, извршена је главна деоба и три накнадне деобе, у којима је извршена исплата стечајних поверилаца у висини 100% утврђених потраживања. Решењем Привредног суда у Београду од 28.2.2014. године, одобрена је и исплата камата стечајним повериоцима на износ главног дуга.

  Завршно рочиште одржано је 17.10.2014. године.

 9. BC BANK CREDIT a.d. Београд, у стечају
 10. Решењем Трговинског суда у Београду XИИ-Ст-26/08 од 6.5.2008. године, покренут је поступак стечаја над „БЦ БАНК ЦРЕДИТ“ а.д. Београд. Покретању стечајног поступка над дужником претходио је ликвидациони поступак који је трајао од 24.8.2001. године.

  Решењем Привредног суда у Београду бр. 1. Ст. 132/2010 од 28.1.2015. године усвојен је завршни рачун стечајног дужника са стањем на дан 30.9.2014. године и закључен је стечајни поступак над банком. Констатовано је да неисплаћене обавезе стечајног поступка износе 11.274.480,47 динара, а обавезе за утврђена потраживања према повериоцима 150.806.266,05 динара.

 11. Шабачка банка а.д. Шабац, у стечају
 12. Решењем Привредног суда у Ваљеву Ст 11/10 од 18.6.2015. године, Агенција за осигурање депозита именована је за стечајног управника банке.

  Завршно рочиште над ББ ''Шабачка банка'' а.д, у стечају, Шабац је одржано дана 11.12.2015. године. Истог дана је и Решењем Привредног суда у Ваљеву Ст.бр.11/10 закључен поступак стечаја над банком.

  Накнадно, након обавештења Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности о пронађеној имовини стечајног дужника и то акција издаваоца Тржишта новца а.д, Београд у вредности од 134.550,00 динара, на предлог стечајног управника дана 26.2.2016. године донето је Решење Ст.бр.11/10 о накнадној деоби средстава. Након спроведене деобе, дана 4.4.2016. године банка је избрисана из регистра привредних субјеката.

 13. Стечајна маса ББ Славија банке а.д. Београд
 14. Решењем Привредног суда у Београду 2 Ст 242/2010 од 16.7.2015. године закључен је поступак стечаја над стечајном масом дужника Београдске банке Славија банке а.д. Београд.

  Дана 30.5.2016. године Агенција за осигурање депозита разрешена је дужности стечајног управника над дужником.

Друштва за осигурање

 1. Плава тачка-СЛО а.д.о.Београд, у ликвидацији

  Решењем Трговинског суда у Београду, VI Л.бр.875/04 од 24.01.2005.отворен је поступак ликвидације над АД за осигурање "Плава тачка Сло" , a решењем Трговинског суда у Београду, VI Л.бр.875/04 од 26.08.2005. Агенција за осигурање депозита одређена је за ликвидационог управника

  Дана 24.11.2005. године одржано је рочиште за испитивање потраживања, а решењем Трговинског суда у Београду од 28.12.2005. године одобрена је исплата из ликвидационе масе ради намирења потраживања поверилаца и то повериоцу АД„Плава тачка осигурање“ у ликвидацији у износу од 58.203,48 дин и повериоцу Пореској управи Нови Београд у износу од 15.357,84 дин.

  Решењем Трговинског суда у Београду од 17.01.2006. године закључен је поступак ликвидације над наведеним друштвом за осигурање и преостала имовина је пренета оснивачима друштва.

 2. А.Д. за осигурање "Агроосигурање", у ликвидацији, Београд

  Решењем Трговинског суда у Београду VIII-Л-904/04 од 27.12.2004. године, отворен је поступак ликвидације над ад за осигурање „АГРООСИГУРАЊЕ“, а решењем истог ликвидационог већа од 21.01.2005. године за ликвидационог управника именована је Агенција за осигурање депозита.

  Укупно је испитано 36 пријава потраживања у износу од 27,6 милиона динара. Од тога је признато 27 потраживања у целости или делимично у укупном износу 12,2 милиона динара са законском затезном каматом. , а оспорено је у целости или делимично 15,4 милиона динара са законском затезном каматом.По решењу о главној деоби од 21.06.2006. године исплаћено је 11,7 милиона динара и за два потраживања из резервисаних средстава 528 хиљада динара, односно укупно је исплаћено 12,2 милиона динара.

  Решењем Трговинског суда у Београду од 15.11.2006. године закључен је поступак ликвидације над наведеним ад за осигурање и исплаћен је остатак ликвидационе масе акционарима чиме је поступак ликвидације у потпуности окончан.

 3. А.Д. за осигурање "Ауто Нена", у ликвидацији, Београд

  Дана 02.02.2005. године Решењем Трговинског суда у Београду VI-Л-26/05 отворен је поступак ликвидације над поменутим друштвом. Суду је поднето 527 пријава потраживања од којих је на испитном рочишту одржаном дана 10.01.2006. године у целости признато 326, делимично 104 и оспорено у целости 75 потраживања.

  Укупна новчана средства осигурања пред исплату утврђених потраживања износила су 91,6 милиона динара. По правоснажности решења о главној деоби приступило се исплати потраживања свих поверилаца (437) чије је потраживање правоснажно утврђено по ком основу је исплаћено 65,6 милиона динара. Од укупно 42 парнице, започете након првог испитног рочишта правоснажно су окончане 21. Остала је још 21 парница у току са укупно утуженим износом (главни дуг и камата) од 17,7 милиона динара.

  Агенција за осигурање депозита, као ликвидациони управник поднела је предлог за закључење ликвидационог поступка над ликвидационим дужником уз наставак ликвидационог поступка према делу ликвидационе масе у висини резервације за утужене износе, камату и трошкове парничног и ликвидационог поступка у износу од 19 милиона динара уз враћање нераспоређеног вишка ликвидационе масе преко наведеног износа у виду непокретности, покретне имовине, новчаних средстава, удела у другим правним лицима и потраживањима, акционарима у складу са њиховим учешћем у капиталу ликвидационог дужника.

  Решењем Трговинског суда у Београду VI-Л-26/05 од 12.02.2007. године, закључен је поступак над навденим Акционарским друштвом. Oбзиром да су у међувремену све парнице правоснажно окончане,тиме jе поступак над Ауто Неном потпуно завршен.

 4. А.Д. за осигурање "Космет", у стечају, Београд

  Решењем Трговинског суда у Београду I Ст 52/2007 од 01.06.2007. године отворен је поступак стечаја над ад за осигурање „Космет“ Београд. Пре отварања поступка стечаја решењем Трговинског суда у Београду, XI Л 905/04 од 28.12.2004. године покренут је поступак ликвидације над АД за осигурање „Космет“

  Током поступка по извршеним испитивањима пријављених потраживања спроведен је поступак деобе.Повериоцима којима је правоснажно утврђено потраживање исплаћена су средства у износу од 3.003.303,16 динара што износи 19,545951% од утврђеног потраживања. У истом проценту резервисана су и новчана средства за незавршене парнице по тужбама за утврђење.

  Решењем Трговинског суда VI Ст 52/2007 од 23.12.2008. године закључен је поступак стечаја над над наведеним друштвом за осигурање. Истим Решењем констатовано је и да се преостала средства стечајне масе у укупном износу од 9.562.794,05 динара резервисана за намирење поверилаца чиа су потраживањаоспорена и који су покренули парнице за утврђење потраживања, као и трошкове за ове парнице у износу од 1.300.000,00 динара преносе на рачун Удружења осигуравача Србије-Гарантни Фонд.

 5. А.Д. за осигурање "Осигурање плус", у ликвидацији, Београд

  Решењем Трговинског суда у Београду VIII-Л-9/06 од 2.09.2005. године отворен је поступак ликвидације над осигурањем. Пријављено је 145 потраживања, од којих је 94 признато у целини, 22 делимично признато, 28 оспорено и 1 утврђено по судском поравнању. Укупно утврђене обавезе дужника по свим основама износиле су 15,7 милиона динара.

  Како је до дана подношења Нацрта за главну деобу као и после подношења нацрта повучено укупно 85 пријава утврђених потраживања, ликвидациони дужник је према Решењу о главној деоби исплатио преостала утврђена потраживања поверилаца у износу од 3,7 милиона динара са припадајућом каматом. Закључно са 4.04.2007. године извршена је исплата 26 пријава потраживања у складу са Решењем о главној деоби, док је још 5 пријава повучено. Имајући у виду вредност укупне имовине у износу од 18,6 милиона динара, као и чињеницу да су сви повериоци исплаћени, за поднете тужбе извршена је резервација средстава у износу од 5,8 милиона динара и 32,4 хиљаде ЕУР.

  Решењем Трговинског суда у Београду VIII-Л-9/06 од 05.06.2007. године, закључен је поступак над наведеним Акционарским друштвом. Акционарима су пренета потраживања из судских поступака, угашени су рачуни код банака, а отворен судски депозит за резервисана средства за окончање судских поступака у износу од 5.764.000. динара. На акционаре су пренета покретна и непокретна имовина, као и потраживања из судских поступака у којима се као странка појављује правни претходник АД Осигурање плус у ликвидацији. Ликивидационом управнику је наложено да у року од 20 дана достави предлог за своје разрешење, што је и извршено. Сходно изнетом, Агенија је разрешена, а даљи поступак воде акционари.

 6. А.Д. за осигурање ''Динара'', у стечају, Београд

  Решењем Трговинског суда у Београду XIII-Л-907/04 од 30.12.2004. године отворен је поступак ликвидације над осигурањем. Решењем Трговинског суда у Београду, XIII Л.бр.907/04 од 26.08.2005. Агенција за осигурање депозита одређена је за ликвидационог управника.

  Решењем истог суда XIII-Ст.49/07 од 21.05.2007. године отворен је стечајни поступак, имајући у виду да друштво не располаже довољном имовином за намирење свих поверилаца у 100% износу. Како су спроведене све радње прописане законом ради уновчења имовине и стечајне масе осигурања, дана 27.12.2007. године и 17.04.2008. године, донета су Решења на основу предлога за делимичну деобу стечајне масе којима су исплаћени први, други и трећи исплатни ред у 100% износу. Исплаћено је 100% потраживање повериоцима по основу ауто-одговорности. Током августа 2008. поднет је нацрт за главну деобу са предлогом исплате преосталих исплатних редова. Дана 09.12.2008. године донето је Решење о главној деоби стечајне масе осигурања којом су и повериоци четвртог исплатног реда намирени у проценту од 80%.

  Обзиром на позитиван исход спорова у којима је осигурање тужено, одређена је и накнадна деоба средстава, дана 28.05.2009. године, тако да су се сви повериоци стечајног дужника намирили у 100% износу.

  Поступак стечаја над а.д. за осигурање Динара закључен је Решењем Привредног суда у Београду 15 Ст-110/2010 од 04.07.2013. године, које је објављено у Службеном гласнику РС од 07.08.2013. године.

 7. Стрела осигурање а.д. у стечају, Ваљево

  Решењем Трговинског суда у Ваљеву Л.бр. 23/2005 од 26.5.2005. године, покренут је поступак ликвидације над друштвом Стрела осигурање а.д. Ваљево, а решењем Трговинског суда у Ваљеву Ст.бр. 3/07 од 9.2.2007. године покренут је стечајни поступак над истим друштвом. За ликвидационог, а потом и стечајног управника друштва именована је Агенција за осигурање депозита.

  У току поступка, одлучено је о 751 пријави потраживања у укупној вредности од око 488 милиона динара. Намирени су сви повериоци првог и другог исплатног реда у износу од 100% утврђених потраживања, док укупан проценат намирења поверилаца трећег исплатног реда износи 81,36% утврђених потраживања.

  Решењем Привредног суда у Ваљеву ст.бр. 22/10 од 8.12.2016. године закључен је стечајни поступак над Стрела осигурањем а.д. у стечају, Ваљево

 8. Екос осигурање а.д. Београд, у стечају

  Решењем Трговинског суда у Београду бр. XIII Л 19/15 од 31.1.2005. године покренут је ликвидациони поступак над Екос осигурањем а.д. Београд, а решењем XIII Ст 218/05 од 28.7.2005. покренут је стечајни поступак над истим друштвом. Пресудом Врховног суда бр. 1674/05 од 1.6.2005. по тужби Екос осигурања поништено је Решење Гувернера НБС и обустављен поступак стечаја. Дана 24.8.2005.

  Трговински суд донео је Решење XVI -Л 116/05 о отварању поступка ликвидације, а због недостатка средстава за намирење свих поверилаца, решењем истог суда 13 Ст. 30/07 од 30.3.2007. отворен је стечајни поступак над Екос осигурањем

  У току поступка, одлучено је о свих 2.911 пријава потраживања у укупној вредности од око 1,02 милијарде динара, од чега је признато 495,6 милиона динара. Током поступка, делимично су исплаћена потраживања повериоцима другог и трећег исплатног реда

  Решењем Привредног суда у Београду 9 Ст 104/2010 од 28.2.2017. године закључен је стечајни поступак над Екос осигурањем.

Остале финансијске организације

 1. Земљорадничка штедно кредитна задруга "Агро каса" а.д, Београд, у ликвидацији

  Решењем Трговинског суда у Београду од 08.01.2007. године отворен је поступак ликвидације над штедно кредитном задругом.

  У поступку ликвидације над задругом утврђено је да нема поверилаца који су пријавили потраживања, као и да нема ненаплаћених потраживања, као и да ликвидациони дужник нема никакве имовине, нити готовине на рачуну, те је ликвидациони управник предложио Трговинском суду у Београду закључење поступка ликвидације.

  Надлежно ликвидационо веће Трговинског суда у Београду донело је дана 19.06.2007. године решење о закључењу поступка ликвидације над Земљорадничком штедно кредитном задругом "Агро каса" а.д, Београд, у ликвидацији

 2. Штедно-кредитна организација „Денариус“ а.д. Београд, у стечају

  Решењем Трговинског суда у Београду од 08.01.2007. године, отворен је поступак ликвидације задруге. Након сачињавања почетног ликвидационог биланса констатовано је да су обавезе ликвидационог дужника веће од реалне вредности имовине, чиме су се стекли услови за покретање стечајног поступка. Трговински суд у Београду је 26.10.2007. године донео Решење о поступку стечаја над дужником.

  Привредни суд у Београду је 28.1.2015. године донео Решење бр. 1. Ст. 119/2010 којим се закључује стечајни поступак над задругом. Решењем је констатовано да се средства од 74.618,78 динара резервишу за трошкове који настану до разрешења стечајног управника, као и да се у судски депозит преноси 2.328,25 динара на име неисплаћених потраживања поверилаца који више не постоје и који су брисани из евиденција привредних друштава. На стечајне повериоце трећег исплатног реда пренета су права наплате потраживања од преосталих дужника задруге. Део потраживања од дужника задруге пренет је на Републику Србију.

 3. Штедно-кредитна организација „АИК ВРАЊЕ“ а.д. Врање, у ликвидацији

  Трговински суд у Лесковцу је дана 20.11.2009. године отворио поступак ликвидације над поменутом штедно-кредитном организацијом.

  Решењем Привредног суда у Лесковцу бр. Л.1/2010 од 26.12.2014. године, ликвидациони поступак над штедно-кредитном организацијом је закључен и утврђена је расподела нераспоређених делова ликвидационе масе акционарима, с тим да се у циљу намирења с акционарима који су истовремено и дужници АИК Врања, у ликвидацији предвиђа пребијање међусобних дуговања и потраживања. Новчани део ликвидационе масе који припада акционарима брисаним из регистра АПР-а или за које нема идентификационих података за исплату преноси се у наменски депозит код суда или на наменски рачун код пословне банке ради накнадног намирења. Ликвидациони управник (Агенција за осигурање депозита) биће разрешен дужности тек по окончању извршних и парничних поступака у току и извршења евентуалне накнадне деобе.

 4. Штедно-кредитна задруга самосталних привредника Србије а.д. Београд, у стечају

  Решењем Трговинског суда у Београду од 04.01.2007. године отворен је поступак ликвидације над задругом.

  Дана 28.11.2007. године донето је Решење Трговинског суда у Београду о покретању стечајног поступка.

  Дана 12.2.2009. донето је решење о главној деоби стечајне масе дужника. Као резултат увећане наплате потраживања стекли су се услови за измирење поверилаца у 100% износу и исплату вишка средстава акционарима. Према Решењу Привредног суда у Београду од 9.3.2016. године, извршена је подела вишка деобне масе акционарима, усвојен је завршни извештај стечајног управника и закључен поступак над задругом.

Поступци који се настављају над делом стечајне/ликвидационе масе

Банке

 1. Славија банка а.д. Београд, у стечају

  Поступак стечаја над банком, отворен је Решењем Трговинског суда у Београду Ст-2/2001 од 10.10.2001. године

  Од отварања поступка стечаја над Славија банком а.д. Београд, преко Трговинског суда у Београду, достављено је 1.856 пријава потраживања, у износу од 87,5 милиона ЕУР. На три одржана рочишта испитане су све пријаве потраживања поверилаца. Укупна призната потраживања износе 89 милиона ЕУР. Потраживања поверилаца првог исплатног реда износе 54 милиона ЕУР. Републици Србији као повериоцу првог исплатног реда, до 31.12.2008. године исплаћено је 21 % потраживање, односно 20,3 милиона ЕУР.

  На предлог Агенције, дана 07.12.2009. године Трговински суд у Београду je донео Решење XV-СТ-8271/01 о закључењу стечајног поступка. Поменутим Решењем настављен је поступак над стечајном масом банке, коју чине средства од преко 80 милиона динара, резервисана за обавезе стечајног дужника које могу настати у постојећим парницама, као и за трошкове поступка.

  Истим Решењем остатак стечајне масе исплаћен је тако што је повериоцима I исплатног реда, Републици Србији, пренета целокупна актива (основна средства - пословне зграде, потраживања од правних лица у поступку реструктурирања и потраживања у започетим споровима), а на 17 физичких лица, пренет је износ од 104 хиљада динара, чиме су повериоци првог исплатног реда сразмерно намирени у проценту од 94,45%.

  Међутим, на наведено Решење, повериоци II исплатног реда (бивши запослени) су уложили жалбу.

 2. МБ банка а.д. Ниш, у ликвидацији

  Поступак ликвидације над МБ банком а.д. Ниш, отворен је Решењем Трговинског суда у Нишу I Л-1/2006 од 03.04.2006. године. Агенција је спровела све Законом предвиђене радње испитала све пријаве потраживања и извршила главну деобу. Како су измирене све обавезе према повериоцима чија су потраживања утврђена, Агенција за осигурање депозита је била у обавези да вишак ликвидационе масе пренесе бившим акционарима. У поступку преноса вишка ликвидационе масе акционарима, констатован је проблем недостатка књиге акционара ове банке.

  Решењем Трговинског суда у Београду VII L375/04 од 17.02.2005. године, пренета су целокупна средства, имовина, права, потраживања и обавезе Капитал банке а.д. Београд у ликвидацији на МБ Банку а.д. Ниш, као банку преузимаоца. Убрзо након тога Народна банка Србије увела је мере над МБ Банком а.д. Ниш, те није спроведена конверзија дуга према акционарима Капитал банке у акције МБ Банке а.д. Ниш.

  Основ за наведено Решење је био Уговор о преносу имовине, права и обавеза Капитал банке а.д. у ликвидацији на МБ Банку а.д. Ниш, на који су сагласност дали акционари МБ Банке, као и већински акционари Капитал банке, уз напомену да Агенција за осигурање депозита, као ликвидациони управник, у време доношења предметног Решења, на наведени Уговор није дала сагласност.

  Полазећи од наведених чињеница, а ради разрешења проблема бивших акционара Капитал банке а.д. Београд, Решењем Трговинског суда у Нишу бр. IL 1/07 од 09.12.2008. године, ангажована је ревизорска кућа KPMG ради процене вредности остатка ликвидационе масе МБ Банке а.д. Ниш у ликвидацији, са проценом удела свих акционара у том остатку, као и ради ревизије Завршног рачуна са стањем на дан 31.12.2008. године. Република Србија је један од акционара МБ Банке а.д. Ниш.

  KPMG је ликвидационом управнику МБ Банке а.д. Ниш у ликвидацији доставио Извештај о процени дана 21.02.2009. године. Наведени Извештај представљао је основу за израду Финансијског извештаја за 2008. годину, као и састављање пореског биланса. Већински акционари као и Републичко Јавно правобранилаштво као заступник Републике Србије, дали су сагласност на Извештај о процени KPMG. У складу са тим, у пословним књигама МБ банке, извршено је прекњижавање капитала акционара из ванбилансне евиденције у акцијски капитал МБ Банке а.д. Ниш у ликвидацији.

  Решењем Трговинског суда у Нишу I Л-1/07 од 17.06.2009. године закључен је поступак ликвидације над банком. Истим Решењем, с обзиром на постојеће спорове, настављен је поступак ликвидације над делом ликвидационе масе, те је у ту сврху извршена и резервација средстава од преко 400 милиона динара. Извршен је и пренос вишка ликвидационе масе коју чине: новчана средства, основна средства, потраживања и удели у другим правним лицима, акционарим у укупном износу од око 2 милијарде динара. Републици Србији је као акционару пренет износ од 94,7 милиона динара.

 3. Привредна банка а.д. Нови Сад, у стечају

  Стечајни поступак над Привредном банком а.д. нови Сад отворен је Решењем Трговинског суда у Новом Саду од 10.10.2001. године. На рочиштима одржаним током 2002. године, испитане су све пријаве поверилаца и сврстани су повериоци у исплатне редове. Потраживања Републике Србије као повериоца првог исплатног реда износе око 25 милиона евра. Исплата поверилаца извршена је 28.09.2004. године, тако што су исплаћени сви повериоци првог исплатног реда, физичка лица, као и Република Србија којој је исплаћено око 2,5 милиона евра. Након исплате по Решењу о главној деоби, 11.04.2005. године, стечајно веће одобрило је накнадну исплату у износу од 55 милиона динара Републици Србији као једином повериоцу преосталом из првог исплатног реда.

  Током 2006 године, Привредна банка а.д. Нови Сад у стечају закључила је уговор о купопродаји са Републиком Србијом, којим је пренела пословну зграду у Новом Саду, површине 2.787 м2 за купопродајну цену од око 3 милиона евра у динарској противредности. Ова непокретност је продата са теретом хипотекарног права у корист фирме Futurа Investment & Finance.

  Поводом закљученог уговора о купопродаји води се поступак против Привредне банке а.д. Нови Сад у стечају и Републике Србије, коју заступа Јавно правобранилаштво. Поступак се води по тужби физичког лица које доказује да је правни следбеник Futurа Investment & Finance, које је брисано из Јавног регистра Kнежевине Лихтенштајн. Извршена је резервација средстава за хипотекарног повериоца у износу од око 236 милиона динара у Буџету Републике Србије, сагласно Закључку Владе од 27.06.2006. године. Окончање поступка зависи од завршетка овог спора.

  Дана 29.03.2011. године, Привредни суд у Новом Саду донео је Решење којим се закључује поступак стечаја над Привредном банком а.д. Нови Сад, а наставља поступак према стечајној маси Привредне банке а.д. Нови Сад у стечају. Наведено решење постало је правноснажно 30.08.2011. године. Овим решењем извршен је пренос преостале неуновчене стечајне масе у износу од 129,7 милиона динара (ненаплаћена потраживања и неуновчена непокретност) на Републику Србију као повериоца првог исплатног реда.

  Наведеним решењем, Привредни суд у Новом Саду наложио је стечајном управнику да настави судске поступке који су у прекиду пред Привредним судом Нови Сад с хипотекарним повериоцем Futurа Investment & Finance из Лихтенштајна и овластио стечајног управника да располаже новчаним средствима стечајног дужника у износу од 5,4 милиона динара, уз претходну писану сагласност стечајног већа.

Друштва за осигурање

 1. А.Д. за осигурање "Плава тачка", у ликвидацији, Београд

  Решењем Трговинског суда у Београду V-Л-15/2006 од 9.12.2004. године покренут је поступак ликвидације над наведеним осигурањем.

  Трговински суд у Београду је дана 20.11.2007. године Решењем V-Л-15/2006 одредио главну деобу ликвидационе масе А.Д. за осигурање "Плава тачка".По правоснажности наведеног решења приступило се исплати потраживања свих поверилаца (299) чија су потраживања правоснажно утврђена, по ком основу је исплаћено 42.173.728,30 динара.

  Решењем Трговинског суда у Београду V-Л-15/2006 од 22.01.2008. године, закључен је поступак над навeденим Акционарским друштвом и настављен поступак над делом ликвидационе масе у износу од 82.039.912,66 динара за утужене износе, камату и трошкове парничног поступка, за 62 парнице у току, уз враћање вишка ликвидационе масе преко наведеног износа акционарима.

  На дан 31.12.2009. године од укупно 62 судска спора, решен је 51 судски спор, а преостало је 11 судских предмета за решавање у износу од 27.420.897,80 дин.Решавањем ових судских спорова смањена је потреба за резервацијом за судске спорове па је Трговински суд донео четири решењао враћању вишка ликвидационе масе

 2. А.Д. за осигурање "Либертас" , у ликвидацији, Београд

  Решењем Трговинског суда у Београду VI-Л-903/04 од 30.12.2004. године отворен је поступак ликвидације над осигурањем. У току поступка пристигло је укупно 127 пријава потраживања која су испитана на рочишту одржаном 23.03.2006. године. У целости је признато 20 пријављених потраживања у износу од 76,6 хиљада ЕУР и 380 хиљада динара са припадајућим законским каматама и доприносима.

  Расположива средства на рачунима осигуравајућег друштва износила су 108 хиљада ЕУР и 1,2 милиона динара. Извршена је резервација средстава у износу од 2,8 милиона динара за оспорена потраживања. Извршен је и пренос портфеља животног осигурања на А.Д за осигурање "Wiener stadtische". Имајући у виду да новчана средства на рачунима премашују износ признатих потраживања, предвиђених трошкова поступка и покренутих спорова предложен је нацрт за главну деобу ликвидационе масе и окончање ликвидационог поступка над осигурањем.

  Решењем Трговинског суда у Београду VI-Л-903/04 од 16.08.2007. године, закључен је поступак над Акционарским друштвом. Поступак је окончан, с тим што је остала резервација од ЕУР 1.500,00 за једну парницу, обзиром да један поверилац по основу животног осигурања одбија да настави осигурање код Винер штедиште

 3. А.Д. за осигурање "Топ Ган", у ликвидацији, Чачак

  Решењем Трговинског суда у Београду Л-14/05 од 23.02.2005. године отворен је поступак ликвидације над осигурањем. У току поступка, пристигло је 674 пријава потраживања. Укупно је пријављено потраживања у износу од 341,2 милиона динара од чега је утврђено и признато 100 милиона динара, оспорено 241,2 милиона динара а одбачено 9 пријава у износу од 2,1 милиона динара. За утврђивање оспорених потраживања покренуте су 72 тужбе.

  На дан отварања ликвидационог поступка на рачунима банака осигурање је имало положена средства у износу од 17,5 милиона динара, опрему и основна средства у вредности од 6,9 милиона динара, учешће у капиталу других правних лица 72,8 милиона динара и потраживања према дужницима у износу од 325,4 милиона динара од којих је у току поступка наплаћено 65,4 милиона динара. По основу компензације са дужницима ликвидационог дужника реализована су средства у износу од 89,4 милиона динара. У току ликвидационог поступка остварени су трошкови у износу од 18,2 милиона динара.

  По окончању испитивања пријављених потраживања, обезбеђивању средстава за исплату потраживања и резервацији за оспорена потраживања у којима је покренута тужба за утврђење, Трговински суд у Чачку је дана 27.06.2007. године донео Решење о главној деоби.

  Решењем Трговинског суда у Чачку Л-14/05 од 16.07.2007. године, закључен је поступак над навeденим Акционарским друштвом.Ттакође извршена је и резервација средстава у износу од 45,3 милиона динара за исплату по парницама и средства у износу од 14,7 милиона динара за измирење осталих утврђених потраживања, а акционарима је враћен нераспоређени вишак ликвидационе масе сразмерно њиховом учешћу у капиталу ливидационог дужника.


-->