Стечај и ликвидација
Стечајни и ликвидациони поступци у току

Банке

  1. Београдска банка а.д. Београд, у стечају
  2. Инвестбанка а.д. Београд, у стечају
  3. Југобанка а.д. Београд, устечају
  4. Беобанка а.д. Београд, у стечају
  5. ЈИК банка а.д. Београд, у стечају
  6. Астра банка а.д. Београд, у стечају
  7. Борска банка а.д. Бор, у стечају
  8. Кредитно-експортна банка а.д. Београд, у ликвидацији
  9. Рај банка а.д. Београд, у стечају
  10. Медифарм банка а.д. Београд, у стечају
  11. Косовска банка д.д.Београд, у стечају
  12. Пољопривредна банка Агробанка а.д. под административним управљањем у стечају
  13. Нова Агробанка а.д.,Београд, у стечају
  14. МБ „Унион банка“а.д. Београд, у стечају
  15. Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
  16. Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
  17. Универзал банка а.д. Београд, у стечају
  18. Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
  19. Лозничка банка а.д. Лозница, у стечају
  20. First textil bank а.д. Београд, у стечају
  21. International investment bank а.д. Београд, у ликвидацији
  22. Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
  23. Станком банка а.д. Београд, у стечају
  24. МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду

Друштва за осигурање

  1. Балкан осигурање а.д.о. Београд, у стечају
  2. Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
  3. Морава осигурање а.д.о. Београд, у ликвидацији
  4. Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
  5. Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији

Остале финансијске организације

  1. Железничка штедно кредитна задруга -1891- а.д, Београд,у ликвидацији

Банке

  1. Београдска банка а.д. Београд, у стечају
    Адреса:Кнез Михаилова 2
    Тел:381 11 3281-792
    Повереник Агенције: Снежана Бујас

    Решењем Трговинског суда у Београду IV Ст 16/2002 од 03.01.2002. године , отворен је поступак стечаја над Београдском банком а.д. Београд

    Банка је у свом систему имала 22 пословне банке у Србији и, као Банка са великим овлашћењем, била је носилац обавеза према иностранству за цео пословни систем банака. Банка је у свом систему имала и две пословне јединице, на Кипру и у Њујорку, над којима је отворен поступак ликвидације и који се спроводе од стране њихових органа уз примену домицилних прописа. Поред тога, Београдска банка а.д. Београд у стечају има и акцијски капитал код мешовитих банака у иностранству, од којих су BFY Pariz i AY London banka, такође у поступку ликвидације и под административном управом, због чега је поступак стечаја Београдске банке а.д. Београд изузетно комплексан.

    У поступку стечаја над Београдском банком а.д. Београд у стечају поднете су 1.302 пријаве потраживања од стране стечајних поверилаца. Од почетка стечаја одржано је пет рочишта за испитивање пријава потраживања поверилаца на којима је испитано укупно 1.258 пријава.

    Укупно пријављена потраживања према Београдској банци а.д. Београд у стечају износе 3,28 милијарди ЕУР.На до сада одржаним рочиштима укупно су утврђена потраживања у износу од 137,61 милиона ЕУР, што са обрачунатом каматом на дан 31.12.2009. године износи 195,52 милиона ЕУР.Оспорена су потраживања у износу од 25 милијарди ЕУР.

    Након одржаног првог рочишта за испитивање пријава у целости су исплаћена потраживања првог исплатног реда у износу од 2,28 милиона динара.

    Потраживања по тужбама за утврђење, које су повериоци покренули против Београдске банке а.д. Београд у стечају износе 145,11 милиона ЕУР, што са обрачунатом каматом на дан 31.12.2009. године износи 187,69 милиона ЕУР

    Стечајни управник се није изјаснио за 43 пријаве потраживања поверилаца, која се углавном односе на потраживања поверилаца проистекла из пословања агенција Кипар и Њујорк, што у укупном нето износу, без обрачунате камате на дан 31.12.2009. године, износи око 600 милиона ЕУР. Према прелиминарном изјашњењу, од овог износа могла би се признати потраживања у износу од око 302 милиона ЕУР.

    У укупним потраживањима поверилаца Београдске банке а.д. Београд, у стечају, Народна банка Србије и Република Србијаучествују са 51 %, затим Banque Franco Yougoslave у ликвидацији са 11% и Westаcre Investments Inc, са 9 % учешћа у укупним потраживањима

    Имајући у виду да током наредног периода може доћи до регулисања појединих обавеза Београдске банке а.д. Београд, у стечају, као и до окончања поступака по тужбама за утврђење и у зависности од окончања поступка ликвидације aгенције Њујорк, проценат учешћа 10 највећих поверилаца Београдске банке а.д. Београд у стечају подложан је променама.

    Од отварања поступка стечаја до 31.12.2009. године Београдска банка а.д. Београд у стечају остварила је прилив средстава од дивиденде и продаје учешћа у капиталу правних лица у укупном износу од 182,2 милиона динара и 40,9 хиљада ЕУР.

    У поступку стечаја над Београдском банком од отварања стечаја продата је непокретна имовина укупне површине 906,61 м2 у вредности од 53 милиона динара.

    На дан 31.12.2009. године Београдска банка а.д. Београд у стечају од непокретне имовине поседује пословни простор у објекту „Палата Албанија“ површине 3.752,36 м2 и у ул.Сремској бр.5 површине 1.882,32м2.Са наведеним датумом издато је у закуп укупно 2.249,54 м2.

    Од отварања поступка стечаја над Београдском банком а.д. Београд покренуто је укупно 337 судских спорова пред надлежним судовима, од којих се 164 судска спора односе на спорове где је Банка тужилац, а 173 спора где је Банка тужена. У оквиру судских спорова где је Банка тужилац 26 спорова је правоснажно окончано у корист Банке, док су 3 спора окончана у корист тужених. У току 2009. године, Београдска банка у стечају као тужилац води 83 судска спора, од којих се 19 односи на спорове које је Банка покренула по тужби за утврђење, а 64 по другим основама. До 2009. године поднето је укупно 110 тужби за утврђење. У оквиру ових спорова 50 је правоснажно окончано у корист Банке, а 10 у корист тужиоца, док су 34 тужбе за утврђење повучене од стране тужиоца. У току су судски поступци за 16 тужби за утврђење. Потраживања поверилаца по тужбама за утврђење износе око 145 милиона евра, што са обрачунатом каматом на дан 31.12.2009 године износи 188 милиона евра.

    Имајући у виду горе наведено, окончање поступка стечаја Београдске банке а.д. Београд у стечају, пре свега, зависи од окончања поступака ликвидације који се воде на Кипру и у САД, ликвидације мешовитих банака BFY i AY, окончања поступака стечаја банака, дужника Београдске банке а.д. Београд у стечају, пре свега Беобанке и Инвестбанке, као и од окончања поступка приватизације и стечаја правних лица-дужника Банке.

  2. Инвестбанка а.д. Београд у стечају
    Адреса: Сремска 3-5
    Тел: 381 11 3281-743
    Повереник Агенције:Гордана Динић

    Решењем Трговинског суда у Београду IV Ст 10/2002 од 03.01.2002. године , отворен је поступак стечаја над Инвестбанком а.д. Београд

    Од укупно 5.321 поднете пријаве потраживања стечајни управник се до сада, на седам одржаних рочишта, изјаснио о оправданости по основу 5.273 поднете пријаве потраживања. Трговински суд у Београду ван рочишта одлучио је о 36 пријава потраживања. На овај начин одлучено је по укупно 5.309 пријава потраживања.

    За изјашњење је преостало 11 пријава потраживања поверилаца, од којих су најзначајније по обиму и износу пријава Фонда за развој Републике Србије, Народне банке Србије, пријавa Београдске банке а.д. Београд, у стечају, која се односи на агенцију Њујорк и агенцију Кипар. Стечајни управник се ван рочишта изјаснио о 36 пријава, а на рочиштима и ван рочишта донета су решења о 31 излучној пријави

    Међу највећим повериоцима Инвестбанке а.д. Београд, у стечају су: Београдска банка а.д. Београд, у стечају, која учествује са 76%, затим Народна банка Србије са 11% и Министарство финансија са 2 % у укупним потраживањима.

    На основу 17 донетих Решења о деоби стечајне масе, намирени су у 100% износу повериоци првог исплатног реда по основу платног промета грађана и динарске штедње грађана као и 100% главнице утврђеног потраживања по основу старе девизне штедње, у укупној висини од 58 милиона евра, са изузетком обавезе према штедишама са територије Црне Горе. За намирење је преостала обрачуната камата у износу од 6,9 милиона евра.До краја 2010. године може се очекивати намирење поверилаца I исплатног реда.

    По оспореним потраживањима са досадашњих рочишта и по предметима где је Банка тужена, активно је 20 парница.Број активних спорова у којима је банка тужилац је 61.

    Од дана отварања стечаја продато је 56.048,20 м2 пословног простора за укупну цену од 2,2 милијарде динара и 8,5 милиона евра. Поред тога, компензацијом са Републиком Србијом продата су четири објекта за 14,7 милиона евра

    По основу продаје основних средстава, акција и удела, уметничких слика и возила, остварен је прилив средстава од 358 милиона динара.

    Непродати пословни простор Банкa је највећим делом издавала у закуп по ком основу је Банка до сада остварила прилив од 519 милиона динара.

    Није могуће предвидети временски период до завршетка стечајног поступка из следећих разлога:

    • неизвесност наплате од предузећа чија приватизација није завршена или није ни почела
    • неизвесност наплате од највећих дужника Банке, а везано за дугогодишње и тешке спорове који још трају где је потраживање обезбеђено хипотеком
    • неизвесност у успеху продаје преосталих некретнина Банке, обзиром да се ради о углавном неукњиженим објектима, неатрактивним локацијама или објектима у лошем стању
    • непознат је успех и начин продаје некретнина Банке у Републици Словенији (за коју тече поступак извршења по пресуди из 1995. године) и за пет пословних простора у Републици Хрватској укупне површине око 1.250 м2, где се Република Хрватска укњижила без икаквог правног основа, а за које је судски поступак у току
    • по оспореним потраживањима са досадашњих рочишта и по предметима где је Банка тужена још тече 20 парница
    • број активних спорова, укупно 61, у којима је Банка тужилац је такође значајан и по износу и по разноврсности утуженог основа
    • посебно временски неизвесну категорију чини даље изјашњавање за преостале неиспитане пријаве потраживања, обзиром да су везане за Београдску банку, Фонд за развој РС и НБС, јер се по истима још усаглашава или је нерационално изјашњење које ће отворити нове парнице, а не може се усагласити пре усаглашавања девизог дуга са НБС и Републиком Србијом

  3. Југобанка а.д. Београд у стечају
    Адреса:Краља Петра 19
    Тел: 381 11 2637-800
    Повереник Агенције: Рада Дивац

    Решењем Трговинског суда у Београду IV Ст 22/2002 од 03.01.2002. године , отворен је поступак стечаја над Југобанком а.д. Београд

    Обзиром да је Југобанка А.Д. Београд имала доминантну улогу са аспекта пословања са иностранством унутар банкарског система СФРЈ и касније СРЈ, поступак стечаја Југобанке а.д. Београд је изузетно комплексан.

    Од датума објављивања огласа о отварању стечајног поступка, преко Трговинског суда у Београду, Југобанци ад Београд у стечају достављено је 3.458 пријава потраживања домаћих и иностраних поверилаца у укупном износу од око 2 милијарде евра, од чега 3.201 пријава у року и 257 пријава ван законом утврђеног рока за достављање пријава.

    На претходних седам рочишта за испитивање пријава потраживања, одржаних пред Трговинским судом у Београду, Стечајни управник Банке се изјаснио у погледу основаности 3.438 пријава у укупном износу од 1,8 милијарди евра.Стечајни управник се у потпуности изјаснио за 3.428 пријава, делимично се изјаснио за 10 пријава,а за 20 пријава се није изјаснио.Стечајни управник се није изјаснио по пријављеним потраживањима у износу од 264 милиона ЕУР , и те пријаве се углавном односе на пријаве потраживања Народне банке Србије по основу Париског и Лондонског клуба поверилаца, а везане за територију Косова, као и пријаве потраживања из пословања Југобанке Агенције Њујорк.

    Од поднетих 3.458 пријава потраживања, призната су потраживања по основу главног дуга са каматом до 31.12.2009. године у укупном износу од 114,7 милиона евра, укључујући и потраживања поверилаца I исплатног реда. У првој половини 2008. године правоснажно су признате три излучне пријаве.

    Највећи повериоци Југобанке а.д. Београд, у стечају су Министарство финансија Републике Србије које учествује са 32% у укупним потраживањима, затим Народна банка Србија са 31% учешћа и Комерцијална банка а.д. Београд која учествује са 5 % у укупним потраживањима Проценат учешћа десет највећих поверилаца подложан променама, јер се воде парнице са високим износима оспорених потраживања, од чега је највећи тужбени захтев Mytilineus Holdings s.a. Atina у износу од 32 милиона ЕУР по главници дуга, а са каматом преко 40 милиона ЕУР

    Први исплатни ред поверилаца намирен је јануара 2008. године у потпуности у односу на правоснажно утврђена потраживања по основу главног дуга и припадајуће камате сем Републике Црне Горе (за коју се врше одговарајуће резервације) у износу од око 39,1 милиона ЕУР и 228,4 милиона динара ,а такође исплаћен је 1 разлучни поверилац у износу од 55,0 милиона динара.

    Стање правоснажно признатих обавеза према повериоцима II исплатног реда на дан 31.12.2009. године, са каматом износи око 72,8 милиона евра

    Тренутно, Југобанка а.д. Београд, у стечају води 1.208 поступака пред судовима у Србији, од чега се 955 поступака води против физичких лица, а 253 против правних лица. Тренутно се води 22 парнице које су покренули повериоци по оспореним потраживањима. Вредност ових парница износи око 388 милиона евра.

    Од 117 објеката колико је Банка имала на почетку стечаја, до сада су продате 84 непокретности укупне површине 30.925,62 м2 , у укупном износу од 2,4 милијарде динара.

    У овом тренутку није могуће прецизније предвидети када би стечајни поступак над Банком могао бити окончан. Разлози за овакав став укратко се садрже у следећем:

    • ток и ефикасност одвијања засебног стечајног поступка над Југобанком Агенцијом Њујорк. Након поравнања које је окончано у 2009. години, очекује се отварање стечајног поступка овог организационог дела Банке. Пријаве потраживања поверилаца овог организационог дела, које су поднете пред Судом у Београду не могу бити разматране, док се не омогући пријављивање потраживања након отварања поступка у САД. Реч је о високом износу потраживања од 75,6 милиона евра за који је пријаве поднело 20 поверилаца;
    • регулисање односа по питању потраживања од Банака – бивших чланица система Југобанке и привредних субјеката са седиштем на територијама бивших република СФРЈ;
    • регулисање дужничко-поверилачких односа по значајним потраживањима од правних лица са територије Косова и Метохије;
    • Банка није у могућности да значајније утиче по питању наплате потраживања од привредних субјеката који су у поступку реструктурирања (9) и приватизације путем тендера (24) и аукције (7), што је условљено динамиком и ефикасношћу одвијања ових процеса а сходно примени законских прописа који третирају ову област;
    • велики број судских поступака против физичких лица - дужника Банке (око 2.000);
    • у току је и велики број спорова против дужника Банке пред различитим судовима на територији Републике Србије, од чијег ће исхода и нивоа ликвидности дужника по добијеним позитивним судским решењима зависити и ниво наплате;
    • по оспореним потраживањима на претходним рочиштима пред Трговинским судом у Београду, инострани и домаћи повериоци су покренули судске спорове и тренутно се води велики број ових спорова у вредности од око ЕУР 387,5 милиона, што захтева и извесну, предвиђену резервацију новчаних средстава за исплату појединих поверилаца из другог исплатног реда поверилаца у случају негативног исхода оваквих спорова;
    • регулисање статуса непокретности које банка поседује у бившим републикама СФРЈ, посебно у Републици Хрватској која је путем законских прописа пренела ове некретнине у своје власништво, или су прометоване па се налазе у власништву других правних лица;
    • Банка је поднела тужбене захтеве у Републици Хрватској у износу од близу ЕУР 200 милиона и то: потраживања од Слатинске банке (ЕУР 17 мил.), за некретнине бивших Главних филијала у Републици Хрватској (око ЕУР 70 мил.), по основу потраживања од дужника (ЕУР 90 мил.) и по основу Париског клуба поверилаца (ЕУР 23 мил.).

  4. Беобанка а.д. Београд у стечају
    Адреса: Београд, Царице Милице 2
    Тел: 381 11 2620-853
    Повереник Агенције: Катарина Крстић

    Решењем Трговинског суда у Београду IV Ст 4/2002 од 03.01.2002. године , отворен је поступак стечаја над Беобанком а.д. Београд

    Од датума објављивања огласа о покретању стечајног поступка, преко Трговинског суда у Београду, Беобанци а.д. Београд у стечају достављено је до данас 3.697 пријава потраживања домаћих и иностраних поверилаца од чега у року 2.865 пријава и 832 пријава ван законом утврђеног рока.

    Поднешене пријаве потраживања су испитане на осам рочишта, која су одржана пред Стечајним већем Трговинског суда у Београду. Није било разлучних пријава потраживања. Сплитска банка поднела је 2 излучне пријаве потраживања које се односе на непокретност у ул. Светозара Марковића, Беобанка је оспорила предметне излучне пријаве након чега је Сплитска банка покренула тужбу за утврђење оспореног потраживања.

    Почетком 2008. године, Беобанка а.д. Београд, у стечају је у потпуности измирила обавезе према Републици Србији као повериоцу исплатног реда и то по основу старе девизне штедње у износу од 90.946.432,31 ЕУР и по основу платног промета грађана у износу од 934.768.646 динара.Такође су исплаћена и потраживања грађана која припадају I исплатном реду.Оспорено је потраживање Републици Србији I исплатног реда од 2.766.929,21ЕУР по основу старе девизне штедње. По овом потраживању водио се судски спор, по коме је донета пресуда ВТС којом је утврђено потраживање Републике Србије од 2.766.929,21 ЕУР и исто је исплаћено у 2009. години.

    Остала су призната неисплаћена потраживања I исплатног реда по основу старе девизне штедње за штедише из Црне Горе у износу од 242,03 хиљаде еур и 5,11 хиљада ЕУР оспорено потраживање физичког лица.

    Стечајно веће Трговинског суда у Београду, одобрило је прву делимичну исплату из стечајне масе Беобанке ради намирења поверилаца другог исплатног реда у висини од 14% признатог потраживања главнице са обрачунатом каматом до 31.03.2009. године, што износи 2.712.295.279 милијарди динара. До 31.12.2009. године повериоцима другог исплатног реда исплаћено је 99,6% укупне обавезе одобрене за прву делимичну исплату.

    У току је велики број спорова(око 105 према правним лицима и око 925 према физичким лицима) против дужника Банке пред различитим судовима на територији Републике Србије. Такође је у току и 26 спорова по тужби за утврђење оспорених потраживања у износу од око 13 милијарди динара.

    Међу највећим повериоцима Беобанке а.д Београд, у стечају су: Београдска банка а.д. Београд, у стечају, која учествује са 50%, затим Народна банка Србије са 19 % и Министарство финансија са 17% у укупним потраживањима.

    Од дана отварања стечаја до 31.12.2009. године од укупно 141 непокретности, колико је Банка поседовала на почетку стечајног поступка продато је 129 непокретности, укупне површине 33.173,09 м2 и по овом основу добијено је 1,9 милијарди динара. Поред тога, компензацијом са Републиком Србијом продата су три објекта за 1,1 милијарди динара

    Од покретања поступка стечаја над Беобанком до 31.12.2009.године, уновчена је стечајна маса у износу од 15,9 милијарди динара, од чега наплатом потраживања 10,9 милијарди динара, од продаје непокретности и трајних улога 3,52 милијарде динара, по основу закупа 545 милиона динара, орочавањем средстава стечајне масе(приходи од камате) 807 милиона динара, рефундацијом трошкова од закупа и по другим основама 139 милиона динара.

    Разлози за чињеницу да стечај Беобанке још увек траје и да се у овом тренутку не може предвидети када ће исти бити окончан садржани су у следећем:

      Банка није у могућности да значајније утиче по питању наплате потраживања од привредних субјеката који су у поступку реструктурирања и приватизације , што је условљено динамиком и ефикасношћу одвијања самих тих процеса , а сходно примени законских прописа који третирају ову области. У току је велики број спорова против дужника Банке пред различитим судовима на територији Републике Србије, од чијег ће исхода и нивоа ликвидности дужника по добијеним позитивним судским решењима зависити и ниво наплате. На ниво наплате утицаће и исход стечајних поступака дужника Банке, код којих је Банка благовремено поднела пријаве потраживања.

    У току стечајног поступка Банка је предузимала све неопходне мере у погледу наплате потраживања од правних и физичких лица, укључујући и принудне мере наплате. Потребно је напоменути да је Банка код наплате потраживања од правних лица била значајно лимитирана са аспекта могућности наплате обзиром да јој је, у складу са прописима који третирају процес приватизације, било онемогућено да примењује принудне мере наплате код привредних субјеката која су у фази реструктурирања, тендерске и аукцијске продаје. Са истим проблемом Банка је суочена и код наплате потраживања од правних лица над којим је у међувремену покренут стечајни поступак.

    Код наплате од физичких лица Банка се сусреће са проблемом неуредних адресних података, што додатно отежава реализацију наплате

  5. JИК банка а.д. Београд, у стечају
    Адреса: Царице Милице 2
    Тел: 381 11 2620-853
    Повереник агенције: Катарина Крстић

    Поступак стечаја над ЈИК банком, отворен је Решењем Трговинског суда у Београду од 07.04.2005. године.Претходно је отворен поступак ликвидације Решењем Трговинског суда у Београду од 26.07.2001.године, а Агенција је именована за ликвидационог управника Решењем Трговинског суда у Београду од 11.03.2004.године.

    Утврђена потраживања ЈИК банке а.д. Београд, у стечају, према Републици Србији као повериоцу првог исплатног реда по основу старе девизне штедње на дан 31.12.2009. године износе 22,6 милиона евра са обрачунатом каматом. По овом основу, закључно са 31.12.2008. године, Републици Србији је пренето 2,5 милиона евра, односно 12% утврђеног потраживања.

    ЈИК банка а.д. Београд у стечају не располаже средствима којима би се намирила Република Србија као највећи поверилац. Проблем у окончању поступка представља и наплата потраживања од правних лица као и нерешен имовинско правни статус непокретности.

    ЈИК банка у стечају поседује 8 непокретности . Значајна је непокретност у Београду, Теразије 34 која је у судском спору са повезаном банком, Извозно кредитном банком у стечају, чије се разрешење очекује током ове године , као и продаја истог. Поред наведене непокретности очекује се и приход по основу продаје објеката-пословног комплекса предузећа “Таково” чија продаја се спроводи у извршном судском поступку при Основном суду у Чачку.

    Важно је истаћи да се током јуна 2010. године очекује разрешење дужничко поверилачког односа са Републичком дирекцијом за робне резерве која дугује овој банци око 15 милиона УСД. Уколико се прибави претходна сагласност Републичког јавног правобранилаштва, односно Републике Србије - Министарства финансија, преносом потраживања које ЈИК банка има према Републичкој дирекцији за робне резерве на Републику Србију, умањила би се обавеза ЈИК банке према Републици Србији.

    Обзиром да ова банка располаже недовољном имовином за намирење првог исплатног реда у случају да решење о окончању судског поступка над Славија банком буде правоснажно, применила би се иста судска пракса и предложило окончање поступка тако што би целокупну активу пренели на Републику Србију као повериоца првог исплатног реда

  6. Астра банка а.д Београд у стечају
    Адреса: Михаила Богићевића 7
    Тел: 381 11 6305-631
    Повереник aгенције: Ратомир Васиљевић

    Решењем Трговинског суда у Београду од 10.11.2008. године обустављен је поступак ликвидације над Астра банком, који је са прекидима трајао од 16.11.2001. године, и покренут поступак стечаја. Агенција за осигурање депозита је именована 31.08.2006.године за вођење поступка ликвидације.

    Одржано је 7 испитних рочишта на којима је испитано 4.603 пријава потраживања поверилаца. Укупна вредност пријављених потраживања је 23,106 милијарде динара, од чега је признато у целости и делимично 3,576 милијарди динара (са каматама око 7,4 милијарде динара) и оспорено у целости или делимично 19,570 милијарди динара. Резервације за потраживања у спору износе преко 14 милијарди динара. У спору су претежно потраживања поверилаца III исплатног реда. Највећи појединачни повериоци банке су П.Д "Мобтел", Пореска управа и ЈП "Железнице Србије"

    На дан 31.12.2009.године стечајна маса банке је износила око 3,2 милијарде динара. Проблем у окончању стечајног поступка и формирању стечајне масе представљају поједине судске пресуде по оспореним потраживањима. Издвајамо потраживања проистекла из судских пресуда за 60 поверилаца физичких лица, којима су утврђени нереално високи износи услед неадекватног обрачуна камата на штедњу. Примера ради, у једној правоснажној пресуди, штедиши је досуђена камата од 10% на месечном нивоу до дана исплате, што би значило да, за положени штедни улог од 10.000 динара, применом оваквог обрачуна камата штедиши припада око 13 милијарди динара. У таквим случајима банка је поднела захтев за ревизију пресуде као и захтеве за заштиту законитости, а све у циљу заштите стечајне масе дужника као и положаја осталих поверилаца у поступку.

    До сада је извршено уновчење имовине банке у износу од око 2 милијарде динара. Након уновчења преостале имовине дужника и доношења коначних пресуда по оспореним потраживања приступиће се исплати поверилаца.

  7. Борска банка а.д Бор, у стечају
    Адреса: Бор, Моше Пијаде 16
    Тел: 381 30 424-666
    Повереник Агенције: Бернардица Јованоски

    Решењем Трговинског суда у Зајечару Ст 124/04 од 13.02.2004. године , отворен је поступак стечаја над Борском банком а.д. Бор.

    На претходних пет рочишта стечајни управник се изјаснио о основаности свих 1.488 пријава потраживања.

    Највећи повериоци Борске банке а.д. Бор у стечају су НИС Југопетрол, у износу од 16,3 милиона динара, Електротимок Зајечар, у износу од 16,2 милиона динара, Београдска банка а.д. Београд, у стечају, у износу од 787 милиона динара, Народна банка Србије, у износу од 588 милиона динара, Mytilineus Holdings s.a. Атина, у износу од 310 милиона динара, Министарство финансија-Пореска управа, филијала Бор, у износу од 20,5 милиона динара.

    Укупне обавезе банке са обрачунатом каматом, износе око 3,5 милијарди динара. Трговински суд у Зајечару донео 30.11.2009. године Решење о главној деоби у складу са којим је извршена исплата повериоцима другог исплатног реда у износу од 259,5 милиона динара, односно 10% од признатог потраживања.

    У досадашњем току стечајног поступка Борске банке а.д Бор, у стечају, пред Трговинским судом у Зајечару, позитивно је решено 168 парница у корист стечајног дужника у износу од 3,9 милиона динара

    Највећа препрека за окончање поступка стечаја над Борском банком је статус РТБ Бор, од кога Борска банка потражује износ од преко 150 милиона ЕУР. У зависности од степена наплате потраживања Борске банке од РТБ Бор, утврдиће се висина стечајне масе и проценат намирења поверилаца сразмерно утврђеним потраживањима.

  8. Кредитно-експортна банка а.д. Београд, у ликвидацији
    Адреса: Палмира Тољатија 5/II
    Тел: 381 11 3192-129
    Повереник Агенције: Новица Крстић

    Решењем ликвидационог већа Трговинског суда у Београду VI-L-118/05 од 11.05.2006. године отворен је поступак ликвидације над Кредитно-експортном банком и Агенција за осигурање депозита именована је за ликвидационог управника.

    Током 2008. године исплаћени су сви повериоци чија су потраживања утврђена, изузев два повериоца која су покренула тужбе за утврђење за чија потраживања су извршене резервације. Решењем Трговинског суда у Београду од 06.08.2008. године ликвидационом управнику је наложено да акционарима Кредитно-експортне банке у ликвидацији, пренесе новчана средства добијена наплатом потраживања, као и сва средства која буду уплаћена на рачун ликвидационог дужника. Наведеним Решењем наложено је и да се сва документација којом се доказује право располагања имовином пренесе на акционаре банке.

    Закључком ликвидационог већа од 09. јуна 2009. године, блокиран је пренос дела новчаних средстава акционарима у износу од око 142 милиона динара, до окончања парнице коју води Фонд за развој Републике Србије против акционара.

    На основу свега наведеног, због парнице коју води Фонд за развој Републике Србије против бивших акционара и осталих парница које су у току, као и због поступка који се води пред Посебним одељењем Окружног суда у Београду, а односи се на купопродају пословне зграде КЕБ од Београдског есконтног центра у стечају, не може се прецизирати окончање поступка над овом банком.

  9. Рај банка а.д Београд, у стечају
    Адреса: Михаила Богићевића 7
    Тел: 381 11 7614 451, 7614 175
    Повереник Агенције: Бранко Југовић

    Решењем Трговинског суда у Београду VI-Ст-92/2007 од 14.11.2007. године, покренут је поступак стечаја над Рај банком. Покретању стечајног поступка над дужником претходио је ликвидациони поступак који је трајао од 22.12.2004. године. У периоду стечаја и ликвидације банке испитано је укупно 834 пријава потраживања. Укупне обавезе банке по свим основама износе око 550 милиона динара, док укупна имовина банке износи око 480 милиона динара.

    Дана 18.09.2008. донето је Решење о главној деоби имовине стечајног дужника. Након правоснажности Решења, у децембру 2009. године приступило се намирењу поверилаца I исплатног реда у висини од 100%. Извршена је и резервација средстава за повериоца I исплатног реда чије је потраживање у спору (физичко лице, спор по основу депозита у износу од преко 700.000 евра). Исплаћени су и повериоци III исплатног реда у висини од 8,17% и извршена је адекватна резервација средстава за оспорена потраживања поверилаца III исплатног реда.

    У току 2010 године, а у зависности од уновчења непокретности, наплате потраживања и исхода судских спорова, приступиће се накнадној деоби стечајне масе. С обзиром на то да се од продаје непокретности банке очекује увећање стечајне масе за око 80 милиона динара, приступило би се накнадној деоби.

    Препреку за окончање поступка стечаја представљају 3 спора у току, где је банка тужена и за које је извршена резервација средстава од око милион евра. ("Титан" д.о.о, Београд, физичко лице и бивши акционари из Бугарске).

  10. Медифарм банка а.д. Београд, у стечају
    Адреса: Краља Петра 19
    Тел: 381 11 2632-554
    Повереник aгенције: Звонко Бурић

    Решењем Трговинског суда у Београду XIII-St-4/07 од 24.01.2007. године, покренут је поступак стечаја над Медифарм банком а.д. Београд. Ликвидациони поступак под надлежношћу Трговинског суда у Београду отворен је 19.07.1996. године.

    Стечајни управник се изјаснио о основаности 49 пријава потраживања поверилаца, на претходна три рочишта. Вредност признатих потраживања поверилаца са обрачунатом каматом на дан 31.12.2009. године износи око 3,22 милијарде динара.

    Током спровођења стечајног поступка, предузимане су правне радње и покренути спорови, од којих се може очекивати наплата потраживања у корист Медифарм банке а.д. Београд, у стечају. Вредност ових спорова износи око 2 милијарде динара, и стечајни управник ће наставити правне радње у циљу наплате потраживања и формирања стечајне масе ради намирења правноснажно признатих обавеза Банке.

  11. Косовска банка д.д. Београд у стечају
    Адреса:Краља Петра 19
    Тел:381 11 2637-800
    Повереник Агенције: Звонко Бурић

    Стечајни поступак над Косовском банком д.д. отворен је 13.12.1990. године на основу Решења тадашњег Окружног привредног суда (сада Привредног суда) у Београду. Решењем Привредног суда од 01.11.2011. године, за стечајног управника Косовске банке д.д. у стечају именована је Агенција за осигурање депозита.

  12. Пољопривредна банка Агробанка а.д. у стечају
    Адреса: Београд, Сремска 3-5
    Тел: 381 11 2021-221
    Повереник Агенције: Рако Божовић

    Решењем Привредног суда у Београду 9 Ст. 3718/2012 од .20.06.2012. године покренут је стечајни поступак над банком. Оглас о отварању стечајног поступка објављен је у „Службеном Гласнику РС“ бр.63/2012 од 29.6.2012. године. За стечајног управника именована је Агенција за осигурање депозита

  13. Нова Агробанка а.д. Београд у стечају
    Адреса: Сремска 3-5
    Тел: 381 11 2021-104, 2021-102
    www.nova-agrobanka.rs
    Повереник Агенције: Гордана Динић

    Решењем Привредног суда у Београду 9 Ст. 4794/2012 од 29.10.2012. године покренут је стечајни поступак над банком. Оглас о отварању стечајног поступка објављен је у „Службеном Гласнику РС“ бр.109/2012 од 16.11.2012. године. За стечајног управника именована је Агенција за осигурање депозита

  14. МБ „Унион банка“а.д. Београд, у стечају
    Адреса: Михаила Богићевића бр.7
    Тел: 381 11 7610-166, 7610-325
    Повереник Агенције:Ратомир Васиљевић

    Решењем Привредног суда у Београду 12 Ст. 4797/2012 од 01.11.2012. године покренут је стечајни поступак над банком. Оглас о отварању стечајног поступка објављен је у „Службеном Гласнику РС“ бр. 110/2012 од 20.11.2012. године. За стечајног управника именована је Агенција за осигурање депозита. Покретању стечајног поступка над дужником претходио је ликвидациони поступак који је трајао од 02.03.2001. године, који је вођен под ингеренцијом Трговинског суда у Београду(сада Привредни суд).

  15. Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
    Адреса: Нови Сад, Стражиловска 4
    Тел: 381 21 4894-551, 4894-552

    Повереник Агенције: Радован Иветић

    Решењем Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.30/2013 од 08.04.2013. године покренут је стечајни поступак над банком. За стечајног управника именована је Агенција за осигурање депозита

  16. Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
    Адреса: Булевар краља Александра 70
    Тел: 381 11 3816 400
    www.pbb-banka.com
    Повереник Агенције: Новак Стајић

    Решењем Привредног суда у Београду 9 Ст. 138/2013 од 28.10.2013. године покренут је стечајни поступак над банком. За стечајног управника именована је Агенција за осигурање депозита

  17. Универзал банка а.д. Београд, у стечају
    Адреса: Француска бр. 29
    Тел: 011/2022-605, 011/2022-720
    www.ubbad.rs
    Повереник Агенције: Небојша Анђелковић

    Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст.19/2014 од 03.02.2014. године покренут је стечајни поступак над банком. Оглас о отварању стечајног поступка објављен је у „Службеном Гласнику РС“ бр.14/2014 од 07.02.2014. године.За стечајног управника именована је Агенција за осигурање депозита.

  18. Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
    Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд
    Тел: +381 63 111 3362
    Повереник Агенције: Јасмина Мирковић

    Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.1 Ст 550/2001 од 1.4.2015. године, Агенција за осигурање депозита именована је за стечајног управника банке.

  19. Лозничка банка а.д. Лозница, у стечају
    Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд
    Тел: +381 11 2075-117
    Повереник Агенције: Снежана Бујас

    Решењем Привредног суда у Ваљеву Ст 10/10 од 8.6.2015. године, Агенција за осигурање депозита именована је за стечајног управника банке.

  20. First textil bank а.д. Београд, у стечају
    Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд
    Тел: +381 63 303 368
    Повереник Агенције: Михајло Гаћеша

    Решењем Привредног суда у Београду 4 Ст 35/10 од 19.10.2016. године, Агенција за осигурање депозита именована је за стечајног управника банке.

  21. International investment bank а.д. Београд, у ликвидацији
    Adresa: Knez Mihailova 2, 11000 Beograd
    Poverenik Agencije: Jasmina Mirković
    Tel: +381 63 111 3362

    Решењем Привредног суда у Београду 3. Л – 5/2010 (Л-16/02) од 3.4.2017. године, Агенција за осигурање депозита именована је за ликвидационог управника банке.

  22. Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
    Адреса: Макензијева 19, 11000 Београд
    Тел: +381 11 2437 158
    Повереник Агенције: Владимир Жарковић

    Решењем Привредног суда у Београду бр. 2 Л 6/2010 од 20.4.2017. године Агенција за осигурање депозита именована је за ликвидационог управника банке.

  23. Станком банка а.д. Београд, у стечају
    Адреса: Булевар краља Александра 70, 11000 Београд
    Тел: +381 11 3816 400
    Повереник Агенције: Новак Стајић

    Решењем Привредног суда у Београду бр. 6 Ст 244/2012 од 19.4.2017. године Агенција за осигурање депозита именована је за стечајног управника банке.

  24. МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају
    Адреса: Булевар краља Александра 70, 11000 Београд
    Тел: +381 11 3816 400
    Повереник Агенције: Радован Миљковић

    Решењем Привредног суда у Београду бр. 2 Ст 34/2010. од 20.4.2017. године Агенција за осигурање депозита именована је за стечајног управника банке.

Друштва за осигурање

  1. А.Д. за осигурање "Балкан осигурање", у стечају, Београд
    Адреса: Сремска 3-5, Београд
    Тел: 011/20 21 221
    Повереник Агенције: Рако Божовић

    Ликвидациони поступак над А.Д за осигурање "Балкан осигурање" из Београда, покренут је Решењем Трговинског суда у Београду XV-Л-21/05 дана 21.02.2005. године. Агенција за осигурање депозита је Решењем Трговинског суда у Београду XV-Л-21/05 од 25.08.2005. године именована за ликвидационог управника. Након прекида поступка донето је ново решење о отварању ликвидационог поступка бр. XII-Л-10/06 од 08.08.2006. године.

    Обзиром на то да имовина ликвидационог дужника није била довољна да намири све повериоце у потпуности, Трговински суд у Београду је дана 23.03.2007. године донео Решење VI-Ст-28/07 којим се покреће стечајни поступак над А.Д за осигурање "Балкан осигурање" из Београда.

    Након испитаних пријава потраживања, утврђено је да обавезе са каматама и резервацијама по основу судских спорова, износе око 95 милиона динара. Увидом у документацију осигурања, констатовано је да обавезе оснивача и акционара према стечајном дужнику износе преко 100 милиона динара. У току је 17 парница у вези наплате поменутог износа. Од наплате наведених потраживања, као и од даљег уновчења имовине, зависиће даљи поступак стечаја, односно подношење предлога за главну деобу и закључење стечајног поступка. Највећи дужник против кога се води парница за узурпирану непокретност је бивши власник осигурања, који је утужен за износ од преко 80 милиона динара.

    Током 2009. године наплатом потраживања у судском поступку над имовином повезаних лица дужника, извршена је наплата од око 25 милиона динара. Од овог износа, 9 милиона динара враћено је Агенцији за осигурање депозита на име кредита одобреног Одлуком Управног одбора Агенције и Решењем Трговинског суда у Београду од 21.05.2008. године у износу од 11,6 милиона динара. Остатком новца су намирени трошкови стечајног поступка.

  2. А.Д. за осигурање "Европа осигурање", у стечају, Београд
    Адреса: Београд, Михаила Богићевића 7
    Тел: 381 11 6305 631
    Повереник aгенције: Васиљ Васиљевић

    Поступак ликвидације је отворен Решењем Трговинског суда у Београду IV Л 25/05 од 01.02.2005. године. Решењем Трговинског суда у Београду VI Л 26/05 од 26.08.2005. године за ликвидационог управника одређена је Агенција за осигурање депозита, а након што је у ликвидационом поступку утврђено да нема довољно средстава за исплату свих поверилаца у износу од 100% на предлог Агенције за осигурање депозита као ликвидационог управника отворен је поступак стечаја решењем Трговинског суда у Београду од 12.03.2009. године.

    У току поступка одржано је 11 рочишта на којима је испитано 7.000 поднетих пријава потраживања. Укупна вредност пријављених потраживања је преко 2 милијарде динара, од чега је признато, заједно са припадајућим каматама, преко 1 милијарда динара. Имајући у виду резервације средстава за спорове, као и остале трошкове поступка, укупне обавезе ликвидационог дужника износе око 1,8 милијарди динара.

    Процењена имовина стечајног дужника износи око 1,6 милијарди динара (новчана средства, уложена средства у хартије од вредности, потраживања од дужника, покретна и непокретна имовина).

  3. А.Д. за осигурање "Морава", у ликвидацији, Београд
    Адреса: Нови Београд, Париске комуне 26
    Тел: 381 11 3660 658, 3660 690
    Повереник aгенције: Рако Божовић

    Решењем Трговинског суда у Београду V-Л-8/06 од 12.07.2006. године отворен је поступак ликвидације над А.Д. за осигурање "Морава осигурање". За ликвидационог управника именована je Агенција за осигурање депозита.

    После спроведених радњи предвиђених Законом о стечајном поступку и обради свих пријава потраживања, ликвидациони управник је поднео предлог за главну деобу ликвидационе масе. По правоснажности Решења о главној деоби у 2008. години исплаћени су сви повериоци. За парнице по оспореним потраживањима резервисано је 29 милиона динара.

    Продужењу постпупка ликвидације допринеле су 3 парнице у којима је странка један од акционара дужника, "КЈУБИ МАКЕДОНИЈА" а.д.о. Парнице се воде ради поништаја купопродајних уговора о продаји сопствених акција А.Д. за осигурање „Морава“ предузећу "Моравакомерц".

    Након окончања поменутих парница, и након што се утврди коначан списак акционара приступило би се деоби вишка ликвидационе масе, у износу од преко 200 милиона динара,и закључењу ликвидационог поступка над осигурањем.

  4. А.Д. за осигурање "СИМ", у стечају, Београд
    Адреса: Сремска 3-5
    Тел: 381 11 3281-698
    Повереник aгенције: Рако Божовић

    Поступак ликвидације је отворен Решењем Трговинског суда у Београду VI-Л-3/06 од 25.04.2006. године. Решењем истог суда VI-Ст.45/07 од 30.04.07. године отворен је стечајни поступак. Како су спроведене све радње прописане законом, дана 12.12.2008. године поднет је предлог за главну деобу. Дана 24.02.2009. године решење о главној деоби стечајне масе дужника је постало правоснажно и приступило се исплати поверилаца.

    Повериоциома другог исплатног реда исплаћено је 56,6 милиона динара. Овим износом повериоци другог исплатног реда су измирени у 100% износу, док су повериоци трећег исплатног реда измирени у проценту од 9,89%. За повериоце оспорених потраживања по уговору о осигурању од ауто-одговорности, који су покренули парницу ради утврђивања оспорених потраживања, резервисана су средства у износу од преко 40 милиона динара.

    У току су 172 парнице за утврђење оспорених потраживања. За ове спорове извршена је резервација средстава у износу од 27 милиона динара. Стечајна маса дужника тренутно износи преко 150 милиона динара.

  5. А.Д. за осигурање "Таково", у ликвидацији, Крагујевац
    Адреса: Др Зорана Ђинђића 15а, Крагујевац,
    Тел: 381 34 303-000
    Повереник Агенције: Снежана Димитријевић
    Web:
    www.takovo-osiguranje.rs/

    Решењем Привредног суда у Крагујевцу, 1.Л.1/2014 од 31.07.2014. године покренут је ликвидациони поступак над осигуравајућим друштвом. Оглас о отварању ликвидационог поступка објављен је у „Службеном Гласнику РС“ бр.086/2014 од 15.08.2014. године. За ликвидационог управника именована је Агенција за осигурање депозита.

Остале финансијске организације

  1. Железничка штедно кредитна задруга "1891" а.д, Београд, у ликвидацији
    Адреса: Гаврила Принципа 60
    Тел: 381 11 6685 751
    Повереник aгенције: Перо Радовић

    Решењем Трговинског суда у Београду од 04.01.2007. године отворен је поступак ликвидације над штедно кредитном задругом.

    Након обраде свих 30.000 пријављених потраживања и одржаних испитних рочишта, и процене износа неопходног за исплату утврђених потраживања, као и осталих трошкова поступка, уз резервацију средстава, утврђена је укупна обавеза у износу од око 315 милиона динара.

    Имајући у виду расположива средства задруге , као и да постоји више хиљада утврђених потраживања, дана 09.07.2008. године поднет је предлог за делимичну деобу ликвидационе масе. Дана 12.12.2008. поднет је предлог за главну деобу ликвидационе масе. До краја 2009. године исплаћено је преко 280 милиона динара по предлогу за делимичну и главну деобу ликвидационе масе.

    Укупна ликвидациона маса износи преко 300 милиона динара. С обзиром на остатак обавеза по основу неисплаћених утврђених потраживања, резервација за спорове и трошкове поступка, по измирењу истих пројектовани вишак ликвидационе масе износио би око 140 милиона динара. Препрека за окончање ликвидационог поступка над задругом представља и нерешен својински статус имовине задруге.


-->