Стечај и ликвидација

Агенција обавља функцију стечајног и ликвидационог управника банака, друштава за осигурање и других финансијских организација, на основу Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање). У зависности од чињенице када су започети поступци стечаја или ликвидације, ти поступци се спроводе у складу са одредбама следећих закона:

  • Закона о санацији, стечају и ликвидацији банакa,
  • Закона о принудном поравнању стечају и ликвидацији,
  • Закона о стечајном поступку,
  • Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање.

Стечајне и ликвидационе поступке спроводе надлежни привредни судови.

У оквиру овлашћења стечајног или ликвидационог управника Агенција обавља следеће послове:

  • организује попис имовине и обавеза стечајног или ликвидационог дужника и сачињава почетни стечајни или ликвидациони биланс;
  • прати спровођење поступака уновчења имовине стечајног или ликвидационог дужника у складу са одлукама стечајног или ликвидационог већа;
  • испитује пријаве потраживања поверилаца и на рочиштима се изјашњава о основаности и висини истих;
  • предлаже суду нацрт деобе стечајне/ликвидационе масе ради исплате поверилаца према законом утврђеним редовима приоритета;
  • представља пред судовима и другим надлежним органима стечајне или ликвидационе дужнике и предузима правне радње у циљу успешног вођења и окончања парница које су у току.

Основни задатак у вођењу поступака стечаја и ликвидације је уновчење имовине стечајног или ликвидационог дужника и намирење поверилаца из остварених средстава. Продаја имовине стечајног или ликвидационог дужника врши се путем јавне лицитације или јавног тендера, по претходно извршеној процени вредности од стране овлашћених вештака.

У поступку стечаја повериоци се намирују делимично, у процентима, сагласно законом прописаним исплатним редовима.

Поступак ликвидације подразумева потпуно намирење свих поверилаца, чија су потраживања утврђена као основана. Након исплате свих поверилаца ликвидационог дужника, вишак ликвидационе масе преноси се акционарима. Уколико се током спровођења ликвидационог поступка процени да је целокупна имовина ликвидационог дужника недовољна за намирење свих поверилаца, Агенција као ликвидациони управник може Народној банци Србије предложити доношење решења о отварању стечајног поступка.


-->