Pitanja i odgovori

 1. Šta je zaštita investitora?
   • Zaštita investitora je sistem zaštite sredstava fizičkih i pravnih lica koja trguju finansijskim instrumentima na domaćem tržištu hartija od vrednosti.
   • Pod sredstvima fizičkih i pravnih lica podrazumevaju se dinarska novčana sredstva namenjena trgovanju i finansijski instrumenti.
 2. Ko sprovodi zaštitu investitora?
   Agencija za osiguranje depozita nadležna je za uspostavljanje, organizovanje i upravljanje Fondom za zaštitu investitora.
 3. Ko su članovi Fonda?
   Članstvo u Fondu obavezno je za sledeća društva sa sedištem u Republici Srbiji:
   • investiciona društva (brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke) koja su ovlašćena da drže novčana sredstva klijenata, odnosno kada obavljaju investicione i dodatne usluge,
   • kreditne institucije koje obavljaju dodatne usluge,
   • društva za upravljanje koja pružaju usluge upravljanja portfoliom klijentima koji nisu investicioni fondovi i kada su ovlašćena da drže novčana sredstva i finansijske instrumente.
 4. Ko su osigurani klijenti?
   Osiguranim klijentima smatraju se sva fizička i pravna lica rezidenti i nerezidenti a koji nisu profesionalni investitori, odnosno nisu:
   • investiciona društva;
   • kreditne institucije;
   • finansijske institucije i ostala lica iz odredbe člana 172. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS“, br. 31/11 i 112/15 );
   • društva za osiguranje;
   • institucije kolektivnog investiranja;
   • društva za upravljanje investicionim fondom, investicioni fondovi, društva za upravljanje penzijskim fondom i penzijski fond;
   • nadnacionalne institucije, vlada i centralna vlast, kao i pokrajinski, regionalni i lokalni organi vlasti;
 5. Do kog iznosa su osigurana potraživanja klijenata članova Fonda?
   Sredstva klijenata osigurana su do ukupno osiguranog iznosa od 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po klijentu po članu Fonda.
 6. Šta predstavlja ukupno osigurani iznos potraživanja?
   Ukupno osigurani iznos potraživanja predstavlja zbir potraživanja nastalih po osnovu dinarskih novčanih sredstava namenjenih trgovanju i potraživanja po osnovu finansijskih instrumenata.
 7. Kada nastaje osigurani slučaj?
   Osigurani slučaj nastaje:
   • kad se nad članom Fonda otvori stečajni postupak;
   • kad Komisija za hartije od vrednosti utvrdi da član Fonda nije u mogućnosti da ispuni svoje dospele obaveze prema klijentima, uključujući novčana sredstva koja duguje klijentima i finansijske instrumente koje drži za račun klijenata, a ne postoje izgledi da će se okolnosti u dogledno vreme značajno izmeniti.
 8. Kako ostvariti pravo na isplatu osiguranog potraživanja?
   Prijavom potraživanja Agenciji za osiguranje depozita. Obrazac prijave potraživanja dostupan je na http://www.aod.rs/zi-pravni-okvir.html kao i u prostorijama Agencije za osiguranje depozita.
   Za novčana potraživanja prijavljuju se samo potraživanja u dinarima dok se za finansijske instrumente prijavljuju sva potraživanja bez obzira na valutu.
   Obračun vrednosti finansijskih instrumenata koje klijent potražuje vrši se po osnovu tržišne vrednosti objavljenoj na zatvaranju Beogradske berze na dan koji prethodi danu kada je objavljeno rešenje suda o pokretanju stečajnog postupka ili rešenje Komisije za HoV o utvrđivanju osigurano slučaja.
   Vrednost finansijskih instrumenata čija je vrednost iskazana u stranoj valuti preračunava se u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije.
 9. Ko i kako vrši isplatu osiguranih potraživanja?
   Agencija za osiguranje depozita vrši isplatu osiguranog iznosa potraživanja posredstvom banke isplatioca.
 10. Šta se dešava kada klijent potražuje sredstva u iznosu koji je veći od osiguranog iznosa potraživanja?
   Ako klijent člana Fonda potražuje iznos koji je veći od 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, razliku do punog iznosa potraživanja potraživaće u stečajnom ili likvidacionom postupku.