O nama
Organi Agencije

Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS", broj 14/15), koji je u primeni od 1.4.2015. godine, propisano je da su organi Agencije Upravni odbor i direktor Agencije, odnosno Odbor direktora. Upravni odbor Agencije ima pet članova, od kojih su tri nezavisna člana. Jednog člana, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, imenuje i razrešava Vlada. Jednog člana imenuje i razrešava Narodna banka Srbije. Nezavisne članove Upravnog odbora imenuje Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, uz prethodno pribavljenu saglasnost Narodne banke Srbije. Upravni odbor većinom glasova ukupnog broja članova bira za predsednika jednog od nezavisnih članova. Upravni odbor Agencije čine:

  • mr Miloš Janković, dipl. ekonomista iz Beograda, nezavisan član, imenovan Rešenjem Vlade 24 br. 119-5076/2015-1 od 11.5.2015. godine, na period od tri godine;
  • Milan Đukić, dipl. pravnik, advokat iz Novog Sada, nezavisan član, imenovan Rešenjem Vlade 24 br. 119-5076/2015-1 od 11.5.2015. godine, na period od tri godine;
  • prof. dr Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, vršilac dužnosti nezavisnog člana člana, imenovan Rešenjem Vlade 24 Broj: 119-6281/2016 od 7.7.2016. godine, na period do 11.5.2017. godine;
  • mr Željko Jović, generalni direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Upravi za nadzor nad finansijskim institucijama u Narodnoj banci Srbije, imenovan Rešenjem guvernera Narodne banke Srbije G.br. 2915 od 11.5.2015. godine, na period od četiri godine;
  • Andrijana Ćurčić, dipl. pravnik, imenovana Rešenjem Vlade 24 br. 119-6599/2015 od 18.06.2015. godine, na period od četiri godine.

Za predsednika Upravnog odbora izabran je mr Miloš Janković.

Izmenama i dopunama Statuta Agencije koje su objavljene u „Službenom glasniku RS" broj 49/16 od 31.5.2016. godine, propisano je da Odbor direktora Agencije čine tri direktora. Nakon sprovedenog javnog konkursa Upravni odbor je dana 14.7.2016. godine doneo Odluku o imenovanju predsednika i članova Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita. Odbor direktora Agencije čine:

  • Srđan Mihajlović, predsednik
  • Vladimir Medan, član
  • Lidija Perović, član.