Osiguranje depozita
Prezentacije

2011.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.09.2011.

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.09.2011. iznosili su 1.049,09 milijardi dinara (oko 10,36 milijarde evra).

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju kratkoročni depoziti i depoziti po viđenju na koje se odnosi 88,18% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 82.04% ukupnih depozita.Devizni depoziti fizičkih lica čine 93,07% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu jul, avgust i septembar 2011. godine (III kvartal 2011.g.), izvršeni su obračun i plaćanje premije osiguranja depozita za 4 kvartal 2011. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.09.2011., ukupna premija za 4. kvartal 2011. godine iznosi 1.043,71 miliona dinara ili 10,32 miliona evra. Sve banke izmirile su svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.06.2011.

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.06.2011. iznosili su 1.029,65 milijardi dinara (oko 10,05 milijarde evra).

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju kratkoročni depoziti i depoziti po viđenju na koje se odnosi 88,70% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 82.64% ukupnih depozita.Devizni depoziti fizičkih lica čine 93,90% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu april, maj i jun 2011. godine (II kvartal 2011.g.), izvršeni su obračun i plaćanje premije osiguranja depozita za 3 kvartal 2013. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.06.2011., ukupna premija za 3. kvartal 2011. godine iznosi 1.015,93 miliona dinara ili 9,91 miliona evra. Sve banke izmirile su svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.03.2011.

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.03.2011. iznosili su 1.005,53 milijardi dinara (oko 9,70 milijarde evra).

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju kratkoročni depoziti na koje se odnosi 56,31% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 83.16% ukupnih depozita.Devizni depoziti fizičkih lica čine 93,86% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu januar, februar i mart 2011. godine (I kvartal 2011.g.), izvršeni su obračun i plaćanje premije osiguranja depozita za 2 kvartal 2011. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.03.2011., ukupna premija za 2. kvartal 2011. godine iznosi 994,14 miliona dinara ili 9,6 miliona evra. Sve banke izmirile su svoje obaveze u predviđenom roku.


Arhiva: 2014. | 2013. | 2012. | 2011.