Osiguranje depozita
Prezentacije

2013.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.12.2013.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.12.2013. iznosili su 1.329,55 milijardi dinara (11,60 milijardi evra).

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju kratkoročni depoziti i depoziti po viđenju na koje se odnosi 84,05% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 80,14% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 90,90% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu oktobar, novembar i decembar 2013. godine (IV kvartal 2013.g.), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za 1 kvartal 2014. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2013., ukupna premija za 1. kvartal 2014. godine iznosi 1.316,75 miliona dinara ili 11,49 miliona evra. Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.

Saglasno Odluci o obračunu i naplati vanredne premije osiguranja depozita koja je usvojena 12.12.2013.godine, Agencija za osiguranje depozita je izvršila obračun i naplatu vanredne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica, na osnovu stanja depozita u periodu oktobar, novembar i decembar 2013. godine, za 1 kvartal 2014.godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2013., ukupna naplaćena vanredna premija za 1. kvartal 2014. godine iznosi 652,07 miliona dinara ili 5,69 miliona evra.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.06.2013.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.06.2013. iznosili su 1.283,62 milijardi dinara (11,24 milijardi evra).

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju kratkoročni depoziti i depoziti po viđenju na koje se odnosi 85.22% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 82,75% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 93,14% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu april, maj i jun 2013. godine (II kvartal 2013.g.), izvršeni su obračun i plaćanje premije osiguranja depozita za 3 kvartal 2013. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.06.2013., ukupna premija za 3. kvartal 2013. godine iznosi 1.276,51 miliona dinara ili 11,18 miliona evra. Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.03.2013.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.03.2013. iznosili su 1.260,17 milijardi dinara (11,25 milijardi evra).

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju kratkoročni depoziti i depoziti po viđenju na koje se odnosi 84.92% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 82,54% ukupnih depozita.Devizni depoziti fizičkih lica čine 93,42% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu januar, februar I mart 2013. godine (I kvartal 2013.g.), izvršeni su obračun i plaćanje premije osiguranja depozita za 2. kvartal 2013. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.03.2013., ukupna premija za 2. kvartal 2013. godine iznosi 1.238,46 miliona dinara ili 11,06 miliona evra. Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Arhiva: 2014. | 2013. | 2012. | 2011.