Osiguranje depozita
Prezentacije

2014.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.12.2014.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.12.2014. iznosili su 1.518,78 milijardi dinara (12,56 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 31.12.2014.godine

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 83,84% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 77,63% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 90,38% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu oktobar, novembar, decembar 2014. godine (IV kvartal 2014.g.), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za 1. kvartal 2015. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2014. godine, ukupna premija za 1. kvartal 2015. godine iznosi 1.503,88 miliona dinara ili 12,43 miliona evra.

Saglasno Odluci o obračunu i naplati vanredne premije osiguranja depozita za 2015. godinu (“Službeni glasnik RS” br.12/14 od 03.02.2014.godine), Agencija za osiguranje depozita je izvršila obračun i naplatu vanredne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica, na osnovu stanja depozita u periodu oktobar, novembar, decembar 2014. godine, za 1 kvartal 2015.godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2014. godine, ukupna vanredna premija za 1. kvartal 2015. godine iznosi 751,94 miliona dinara ili 6,22 miliona evra.

Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.09.2014.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.09.2014. iznosili su 1.485,45 milijardi dinara (12,50 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 30.09.2014.

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju kratkoročni depoziti i depoziti po viđenju na koje se odnosi 85,02% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 78,17% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 90,79% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu jul, avgust, septembar 2014. godine (III kvartal 2014.g.), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za 4. kvartal 2014. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.09.2014., ukupna premija za 4. kvartal 2014. godine iznosi 1.474,10 miliona dinara ili 12,40 miliona evra.

Saglasno Odluci o obračunu i naplati vanredne premije osiguranja depozita za 2014. godinu koja je usvojena 12.12.2013.godine, Agencija za osiguranje depozita je izvršila obračun i naplatu vanredne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica, na osnovu stanja depozita u periodu jul, avgust, septembar 2014. godine, za 4 kvartal 2014.godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.09.2014., ukupna vanredna premija za 4. kvartal 2014. godine iznosi 737,05 miliona dinara ili 6,20 miliona evra.

Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.06.2014.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.06.2014. iznosili su 1.431,29 milijardi dinara (12,36 milijardi evra).

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju kratkoročni depoziti i depoziti po viđenju na koje se odnosi 85,16% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 78,33% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 90,65% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu april, maj i jun 2014. godine (II kvartal 2014.g.), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za 3 kvartal 2014. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.06.2014., ukupna premija za 3. kvartal 2014. godine iznosi 1.382,97 miliona dinara ili 11,94 miliona evra.

Saglasno Odluci o obračunu i naplati vanredne premije osiguranja depozita koja je usvojena 12.12.2013.godine, Agencija za osiguranje depozita je izvršila obračun i naplatu vanredne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica, na osnovu stanja depozita u periodu april, maj i jun 2014. godine, za 3 kvartal 2014.godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.06.2014., ukupna vanredna premija za 3. kvartal 2014. godine iznosi 691,48 miliona dinara ili 5,97 miliona evra.

Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.03.2014.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.03.2014. iznosili su 1.325,95 milijardi dinara (11,49 milijardi evra).

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju kratkoročni depoziti i depoziti po viđenju na koje se odnosi 84,58% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 81,05% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 90.90% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu januar, februar i mart 2014. godine (I kvartal 2014.g.), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za 2 kvartal 2014. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.03.2014., ukupna premija za 2. kvartal 2014. godine iznosi 1.314,73 miliona dinara ili 11,39 miliona evra. Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.

Saglasno Odluci o obračunu i naplati vanredne premije osiguranja depozita koja je usvojena 12.12.2013.godine, Agencija za osiguranje depozita je izvršila obračun i naplatu vanredne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnikam mikro, malih i srednjih pravnih lica, na osnovu stanja depozita u periodu januar, februar i mart 2014. godine, za 2 kvartal 2014.godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.03.2014., ukupna vanredna premija za 2. kvartal 2014. godine iznosi 657,36 miliona dinara ili 5,70 miliona evra.


Arhiva: 2015. | 2014. | 2013. | 2012. | 2011.