Osiguranje depozita
Za banke

 

Sve banke koje imaju dozvolu Narodne Banke Srbije obavezne su da osiguraju depozite fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica, kao i da plaćaju premiju osiguranja. Banka je dužna da plaća premiju od dana upisa u Registar privrednih subjekata do dana donošenja rešenja Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad toj banci.

Vrste premije osiguranja depozita:

 • početna – 0,3% novčanog dela minimalnog osnivačkog kapitala banke
 • redovna – kvartalno do 0,2% od ukupno osiguranih depozita banke i
 • vanredna – najviše 0,4% od ukupno osiguranih depozita banke u toku jedne godine

Početnu premiju Banka je dužna da plati u roku od 45 dana od dana upisa u Registar privrednih subjekata, i ona iznosi 0,3% novčanog dela minimalnog osnivačkog kapitala banke.
Banka je dužna da Agenciji dostavlja izveštaje o ukupnim i osiguranim depozitima, kao i druge izveštaje i podatke na način i u rokovima koje propiše Agencija.
Imajući u vidu nove zakonske odredbe, Agencija je propisala nove obrasce i uputstva Izveštaja koje su banke u obavezi da dostavljaju, počev od izveštaja za april mesec 2015.godine:

 • AGOD 05  -  Izveštaj o ukupnim i osiguranim depozitima i rangu depozita;
 • AGOD 04  -  Izveštaj o stanju depozita po ročnosti i prosečnoj kamatnoj stopi;
 • AGOD 01   - Izveštaj o stanju depozita velikih pravnih lica.

Banka je dužna da Agenciji dostavi mesečne izveštaje za prethodni mesec do 14-tog u narednom mesecu (Izveštaj AGOD 05) odnosno do 20-og  u narednom mesecu (Izveštaj AGOD 04 i Izveštaj AGOD 01). Ukoliko 14-ti tj. 20-ti u mesecu pada na dan praznika, u subotu ili u nedelju, rok za dostavljanje izveštaja se pomera na prvi naredni radni dan.
AGOD 02 – Izveštaj o rangu depozita se više ne dostavlja, već su podaci o osiguranom iznosu (do 50.000 evra) i depozita iznad 50.000 evra obuhvaćeni u okviru Izveštaja AGOD 05. Budući da se prema novom zakonu isplata osiguranih iznosa vrši prema bruto principu i da dospele obaveze nisu uključene u obračun osiguranog iznosa, podaci o dospelim obavezama se više ne dostavljaju i iznos u određenom rangu znači iznos depozita po deponentu  koji se pokriva u okviru tog ranga osiguranog iznosa depozita.
U AGOD obrasce se unose stanja na poslednji kalendarski dan u mesecu (u dinarima)  za koji se Izveštaj sastavlja i dostavlja Agenciji, a utvrđuju se na bazi knjigovodstvenih stanja datih u mesečnom izveštaju saglasno važećem aktu Narodne banke Srbije kojim se propisuje obaveza banaka o načinu prikupljanja, obrade i dostavljanja podataka o stanju i strukturi plasmana, potraživanja i obaveza banaka (sada obrazac SSKR).

Izveštaj o ukupnim i osiguranim depozitima - Obrazac AGOD 05

Izveštaj o stanju ukupnih i osiguranih depozita (obrazac AGOD 05) jedinstven je za sve banke koje imaju dozvolu za rad izdatu od NBS, i on se sastoji iz 5 posebnih delova:
          1) Izveštaj o stanju ukupnih i osiguranih depozita za mesec.......20.. godine
          (Fizička lica)–Obrazac AGOD 05 FL;
          2) Izveštaj o stanju ukupnih i osiguranih depozita za mesec.......20.. godine
          (Preduzetnici) –Obrazac AGOD 05 PR;
          3) Izveštaj o stanju ukupnih i osiguranih depozita za mesec.......20.. godine
          (Mikro pravna lica) –Obrazac AGOD 05 MC;
          4) Izveštaj o stanju ukupnih i osiguranih depozita za mesec.......20.. godine
          (Mala pravna lica) –Obrazac AGOD 05 MP;
          5) Izveštaj o stanju ukupnih i osiguranih depozita za mesec.......20.. godine
          (Srednja pravna lica) –Obrazac AGOD 05 SP.


Izveštaj o stanju depozita po ročnosti i prosečnoj kamatnoj stopi - Obrazac AGOD 04

U izveštaju AGOD 04 iskazuju se podaci o ukupnim depozitima u banci i njihovoj prosečnoj kamatnoj stopi, kao i prosečnoj ročnosti za sledeće kategorije deponenata:

 • Fizička lica FL
 • Preduzetnike PR
 • Mikro pravna lica MC
 • Mala pravna lica MP
 • Srednja pravna lica SP
 • Velika pravna lica VL
 • Ostali deponenti OS (gde se obuhvataju preostali deponenti u banci)

 Izveštaj o stanju depozita velikih pravnih lica - Obrazac AGOD 01

Izveštaj AGOD01  sadrži 6 posebnih kategorija Izveštaja o visini depozita velikih pravnih lica:

 • Banaka i drugih finansijskih organizacija, AGOD 01 BA;
 • Društava za osiguranje, AGOD 01 OS;
 • Davalaca finansijskog lizinga, AGOD 01 LZ;
 • Dobrovoljnih penzijskih fondova, AGOD 01 DP;
 • Društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicionih, fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko – dilerskih društava, AGOD 01 UF;
 • Ostalih velikih pravnih lica, AGOD 01 OL.

Uputstva za izradu izveštaja možete preuzeti ovde.