Osiguranje depozita

Agencija za osiguranje depozita je specijalizovana državna institucija čiju osnovnu delatnost predstavlja osiguranje depozita.

Sistem osiguranja depozita fizičkih lica (građana) uveden je 2005 godine stupanjem na snagu Zakona o osiguranju depozita („Službeni glasnik RS“, br. 61/05) a izmenama ovog zakona iz 2008 i 2010. godine proširene su kategorije deponenata čiji su depoziti osigurani i povećan je osigurani iznos.

Novi Zakon o osiguranju depozita („Službeni glasnik RS, br.14/15) kojim su definisani uslovi i način obaveznog osiguranja depozita, kategorije deponenata i osigurani iznos je stupio na snagu 01.04.2015. godine.

Sistem osiguranja depozita obuhvata sledeće kategorije deponenata:

  • fizička lica
  • preduzetnika
  • mikro pravna lica
  • mala pravna lica i
  • srednja pravna lica

Osigurani iznos depozita je 50.000 evra po deponentu u svakoj banci.

Cilj osiguranja depozita je da se deponentima pruži sigurnost uloga i da se doprinese opštoj stabilnosti finansijskog sistema zemlje.

Banka je dužna da depozite fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica osigura kod Agencije za osiguranje depozita.

Osiguranje depozita besplatno je za sve deponente.

U slučaju stečaja, odnosno likvidacije banke uloga Agencije za osiguranje depozita je da omogući brzu i jednostavnu isplatu sredstava deponenta do osiguranog iznosa od 50.000 evra.

Isplatu osiguranih depozita garantuje Republika Srbija.