Stečaj i likvidacija
Vesti

12. februar 2010.
Agencija za osiguranje depozita

II faza testiranja Programa za isplatu osiguranih depozita

  U saradnji sa bankama, sektor osiguranja depozita je uspešno sproveo II fazu testiranja Programa za isplatu osiguranih depozita u slučaju pokretanja stečajnog ili likvidacionog postupka nad bankom. Ovom fazom je obuhvaćen obračun iznosa za isplatu i prenos u banku isplatioca.

12. januar 2010.
Agencija za osiguranje depozita

I faza testiranja Programa za isplatu osiguranih depozita

  Nakon donošenja novog zakona o osiguranju depozita i izrade programa za prenos i preuzimanje podataka od banaka, Agencija-sektor osiguranja depozita je, u saradnji sa bankama, napravio projekat isplate osiguranih depozita. Prva faza testiranja programa za formiranje podataka i preuzimanja u Agenciju je uspešno završen na uzorku tri banke. Projektom je predvidjeno da se kompletan integralni informacioni sistem isplate "PAY OUT", završi do kraja godine a obuhvatao bi kompletan posao isplate osiguranih depozita u slučaju pokretanja stečajnog ili likvidacionog postupka nad bankom.

14. novembar 2010.
Agencija za osiguranje depozita

Saopštenje povodom Javnog otvaranja obavezujućih ponuda za kupovinu kontrolnog paketa akcija društva za osiguranje i reosiguranje DDOR Novi Sad

  Javno otvaranje obavezujućih ponuda za kupovinu kontrolnog paketa akcija društva za osiguranje i reosiguranje DDOR Novi Sad, obaviće se u hotelu Hyatt Regency.

  Obaveštavamo sve zainteresovane predstavnike medija da je za predstojeću prodaju kontrolnog paketa akcija DDOR-a koja će se održati 19.11.2007. godine potrebna akreditacija.

  Akreditacije odobrene od strane redakcije moraju da sadrže sledeće:

  • Ime i prezime akreditovanog novinara
  • Kontakt podaci (fiksni i mobilni broj telefona, faks, e-mail adresa)
  • JMBG
  • Potpis i pečat glavnog i odgovornog urednika

  Akreditacije mogu da se šalju na e-mail adresu office@aod.rsili faksom na telefon 011/3287-741 najkasnije do petka, 16.11.2007. godine do 17,00č

22. oktobar 2007.
Agencija za osiguranje depozita

ЕVROPSKI FORUM ORGANIZACIJA ZA OSIGURANjE DEPOZITA - SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

  EVROPSKI FORUM ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA POSTAO JE BELGIJSKA NEPROFITNA ORGANIZACIJA

  Rim, 18 oktobar 2007 – 19. septembra 2007. godine, belgijsko Ministarstvo pravde donelo je Kraljevski dekret kojim se usvaja Statut Evropskog foruma organizacija za osiguranje depozita (Forum) i proglašava njegov status pravnog lica.

  Na osnovu belgijskog zakona, 22 juna 2007. godine u Briselu EFDI je zvanično postao Medjunarodno neprofitno udruženje. Forum čini 51 šema za osiguranje depozita iz 37 zemalja Evropske ekonomske zajednice. Članice Foruma izabrale su za predsednika g-dina Roberta Moretija (Roberto Moretti) iz Medjubankarskog fonda osiguranja depozita i za potpredsednika g-dina Dirka Kupeija (Dirk Cupei) iz Udruženja nemačkih banaka.

  Forum je prethodno bio ustanovljen još 2002 godine u Beču. Kao osnivači foruma bile su 25 šema za osiguranje depozita.

  U početku, Forum je imao za cilj da omogući i olakša razmenu iskustava i informacija o pitanjima od zajedničkog interesa i značaja.

  Od samog nastanka Forum intezivno saradjuje sa Evropskom komisijom i sa medjunarodnim finansijskim organizacijama kao što su Evropska centralna banka, Evropska komisija bankarskih supervizora, Svetska banka, Medjunarodna asocijacija organizacija za osiguranje depozita, Federalna korporacija za osiguranje depozita i mnoge druge.

  Forum posebno saradjuje sa Evropskom komisijom u pogledu revizije Direktive o šemama za osiguranje depozita 19/94/EC. Samo pre nekoliko meseci, na osnovu posebnog zahteva Evropske komisije, Forum je u okviru svojih članova ustanovio pet radnih grupa. Cilj ovih grupa je da analizira nova pitanja koja Evropska komisija planira da sprovede u cilju planiranja i razvoja neobavezujućih «master ugovora» i samoregulativnih propisa evropskih šema za osiguranje depozita.

26. jun 2007.
Agencija za osiguranje depozita

Evropski Forum Osiguratelja Depozita (EFDI) - Restruktuiranje

  Od 22. juna 2007.godine EFDI je zvanično postao Međunarodno neprofitno udruženje. Na osnivačkoj Skupštini EFDI predstavljeno je 44 članice osnivača, а kojoj je prisustvovala gđica Lidija Perović, zamenik direktora Agencije za osiguranje depozita, kao predstavnik Srbije.

  Imenovan je i prvi EFDI Odbor čiji su članovi:

  Predsedavajući
  Potpredsedavajući
  Blagajnik
  Član Odbora
  Član Odbora
  Član Odbora
  Član Odbora
  g.Roberto Moretti - Italija
  g.Dirk Cupei - Nemačka
  g.Helmut Starnbacher - Austrija
  g.Charles Cornut - Francuska
  g.Andras Fekete-Gyor - Mađarska
  g.Ridvan Cabukel - Turska
  g.Andrey Pekhterev - Rusija

18. januar 2007.
Agencija za osiguranje depozita

Potpisan Ugovor o donaciji KFW-a sistemu Osiguranja depozita 17.01.2007.godine

  Juče (17.01.2007.godine), je u Vladi Republike Srbije potpisan Ugovor o finansiranju i realizaciji projekta kapitalizacije i uspostavljanja sistema osiguranja depozita između Nemačke kreditne ustanove –KFW, Republike Srbije koju zastupa Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i Agencije za osiguranje depozita.

  Ugovor o finansiranju i realizaciji projekta, vredan 10.000.000. EUR potpisali su :

  • Ministar za ekonomske odnose sa instranstvom – Milan Parivodić
  • Direktor Agencije za osiguranje depozita – Milorad Džambić
  • Direktor beogradske kancelarije KFW-a – Elke Helšten (Elke Hellstern)

  Potpisivanju je takođe prisustvovala prvi sekretar (za privrednu saradnju) Ambasade Republike Nemačke u Beogradu – Hajke Porksen (Heike Porksen).

  Sredstva donacije u iznosu od 9 miliona evra upotrebiće se za dokapitalizaciju Fonda osiguranja depozita i biće preneta odmah po prenosu na račun fonda sredstava doprinosa republičkog budžeta u iznosu od 700 miliona dinara. Iznos od 1 milion evra upotrebiće se za finansiranje pratećih mera (konsalting, edukacija kadrova, razvoj informatičke osnove...) u cilju unapređenja funkcije osiguranja depozita fizičkih lica.

  Ova donacija će značajno doprineti jačanju fonda osiguranja depozita u stvaranju materijalne osnove za povećanje sadašnjeg osiguranog iznosa depozita (3.000 evra po deponentu u banci) i približanje minimumu utvrđenom Direktivom Evropske unije (20.000 evra).

  KFW postoji više od 50 godina, a sa 80% vlasništva učestvuje Vlada Savezne Republike Nemačke. Ovom donacijom je potvrdđeno da je osiguranje depozita u Republici Srbiji na dobrom putu ka dostizanju evropskih standarda i povećanju sigurnosti građana Srbije u odnosu na bankarski sektor zemlje.

12. septembar 2006.
Prodaja kapitala

Završen tender za prodaju akcija Vojvođanske banke A.D. Novi Sad u vlasništvu Republike Srbije

  NATIONAL BANK OF GREECE S.A. («Kupac») iz Grčke pobedio je na tenderu za prodaju akcija VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD. Ugovor o kupoprodaji akcija («Ugovor») potpisan je 12. septembra 2006. godine.

  Kupac se Ugovorom obavezao da plati 385 miliona evra za 481.718 akcija Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, u vlasništvu Republike Srbije, što čini 99,44% akcionarskog kapitala banke.

  Po ispunjenju uslova predviđenih Ugovorom, prilikom izvršenja Ugovora, za koje je predviđen rok od tri meseca od dana potpisivanja, Kupac će uplatiti Republici Srbiji 360 miliona evra u gotovom. 25 miliona EUR će ostati na posebnom depozitnom računu u periodu od 18 meseci, a oslobađanje tih sredstava Republici Srbiji zavisiće od naplate kredita iz kategorije potpuno rezervisanih kredita do ukupnog iznosa od 25 miliona EUR. Takođe, Kupac će dati kredit Fondu za razvoj Republike Srbije u iznosu od 25 miliona EUR na period od 7 godina po veoma povoljnoj kamatnoj stopi.

  Pored toga, Kupac se obavezao i na investicioni plan od 40 miliona EUR i obavezu održavanja prosečnog broja zaposlenih u naredne 3 godine, izuzev dobrovoljnih penzionisanja i napuštanja.

  Pored akcija koje su predmet Ugovora, Kupac se obavezao da uputi ponudu za preuzimanje akcija i svim postojećim manjinskim akcionarima Vojvođanske banke u periodu od 120 dana nakon sticanja akcija, po ceni iz Ugovora.

  Na dan 31. decembar 2005. godine, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad imala je 2.415 zaposlenih i drugu po veličini mrežu filijala u Srbiji. Po ukupnoj bilansnoj sumi predstavlja 6. banku po veličini u Srbiji, sa 5% tržišnog učešća u bankarskom sektoru Srbije. Njeno poslovanje usmereno je na pružanje svih bankarskih usluga za više od 625.000 klijenata u sektoru stanovništva, kao i 61.000 klijenata u sektoru privrede.

  Postupak prodaje akcija Vojvođanske banke je šesti po redu izuzetno uspešno okončan tenderski postupak kojim Republika Srbija prodaje svoje vlasništvo u bankarskom sektoru Srbije od početka 2005. godine do danas. Nakon Jubanke, Kontinental banke, Novosadske banke, Niške banke, Panonske banke, i VOJVOĐANSKA BANKA, jedna od najvećih i najznačajnijih banaka u državnom vlasništvu, dobija jednog od najkvalitentnijih strateških partnera, čije će iskustvo i reputacija značajno doprineti daljem povećanju nivoa kvaliteta i konkurentnosti bankarskih usluga u Srbiji.

30. jul 2006.
Osiguranje depozita

Podizanje depozita u bankama u stečaju

  Svi građani, koji to još nisu uradili, mogu da podignu svoje depozite koje su imali u bankama u stečaju/likvidaciji a za koje je u toku isplata depozita fizičkih lica preko Poštanske Štedionice a.d., odnosno za sledeće banke:

  • Raj banka a.d. Beograd u likvidaciji,
  • Borska banka a.d. Bor u stečaju,
  • Investbanka a.d. Beograd u stečaju,
  • Jugobanka a.d. Beograd u stečaju i
  • Beobanka a.d. Beograd u stečaju.

  Za sve dodatne informacije obratite se najbližoj filijali Poštanske Štedionice a.d.